Архив обяви

Продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.627.4251.1.2, представляващ апартамент № 4 (четири), находящ се на първи жилищен етаж, блок 3, бул. „Добричка епопея“, жп гара - юг, гр. Добрич

13.07.2020 г.

ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура"

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 9 от 22.06.2020 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

           Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.627.4251.1.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, представляващ апартамент № 4 (четири), находящ се на първи жилищен етаж, блок 3, бул. „Добричка епопея“, жп гара - юг, гр. Добрич, със застроена площ от 97,55 (деветдесет и седем цяло петдесет и пет стотни) кв. м, състоящ се от: три стаи, кухня, санитарни помещения, ведно с избено помещение, със застроена площ от 28,23 (двадесет и осем цяло двадесет и три стотни) кв. м, както и 32,593 % (тридесет и две цяло петстотин деветдесет и три хилядни процента) идеални части от общите части на сградата.

            Търгът ще се проведе на 19 август 2020 г. в сградата на Централно управление на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 26 561,00 (двадесет и шест хиляди петстотин шестдесет и един) лева, без ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 13 000,00 (тринадесет хиляди) лева, вносим, в срок до 13 август 2020 г.;

            - начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП НКЖИ.

            Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:30 часа на 10 август 2020 г., в стая № 113 на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да подпише декларация за конфиденциалност.

            Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП НКЖИ – Централно управление, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110 в срок до 17:15 часа на 13 август 2020 г.

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 13 август 2020 г.

           Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 11 август 2020 г. срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

           За контакти, тел. 02/932 37 08 – Юлияна Дюлгерова