Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост в района на УДВГД Пловдив

21.07.2020 г.

 

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 500/16.03.2020 год. и Заповед № 1062/19.06.2020 год. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 01-01/20 год. от 09.01.2020 год. и Протокол № 05-03/20 от 12.03.2020 год. на УС на ДП „НК ЖИ”

 

О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, както следва:

1.„Площ – 1,00 кв.м“, с местонахождение гр. Банско, община Банско, област Благоевград, в чакалнята на приемното здание на жп гара Банско (сграда с идентификатор № 02676.502.19.1 по КК на гр. Банско), за търговска дейност - поставяне на кафе-автомат, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 35,00 (тридесет и пет) лв без ДДС.

Депозит за участие: 35,00 (тридесет и пет) лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 27.08.2020 год. (четвъртък) от 09:30 ч.

 

2. „Площ – 1,00 кв.м“, с местонахождение гр. Димитровград, община Димитровград, област Хасково, в чакалнята на приемното здание на жп гара Димитровград (сграда с идентификатор 21052.1017.447.5 по КК на гр. Димитровград), за търговска дейност - поставяне на автомат за пакетирани стоки и безалкохолни напитки, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 40,00 (четиридесет) лв без ДДС.

Депозит за участие: 40,00 (четиридесет) лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 27.08.2020 год. (четвъртък) от 10:00 ч.

3. „Помещения с обща площ 132,37 кв.м, от които помещения: № 1 - 21,90 кв.м, № 2 - 12,55 кв.м, № 5 –12,35 кв.м, № 6 - 25,47 кв.м и № 7 - 25,50 кв.м, за образователна дейност, помещение № 3 – 4,62 кв.м за склад, и помещения № 4 – 5,09 кв.м и № 8 – 24,89 кв.м - санитарен възел”, с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, на втори етаж в западното крило на приемното здание на жп гара Бургас (сграда с идентификатор 07079.618.1087.13 по КК на гр. Бургас), при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 353,00 (триста петдесет и три) лв без ДДС.

Депозит за участие: 353,00 (триста петдесет и три) лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 27.08.2020 год. (четвъртък) от 10:30 ч.

 

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2, 2-ри етаж.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 17.08.2020 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония”№ 2 в срок до 16:00 часа на 21.08.2020 год. (петък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 21.08.2020 год. (петък).

Декларация за обработка на лични данни, съгласно ЗЗЛД, се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга, в деловодството на УДВГД Пловдив в срок до 16,00 часа до деня предхождащ датата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 19.08.2020 год. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2, тел. 0884 690111; 0885 022962