Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост на УДВГД Пловдив

22.07.2020 г.

 

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 1148/02.07.2020 год. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 11-04/20 от 30.04.2020 год. на УС на ДП „НК ЖИ”

 

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, както следва:

1. „Площ - 1,00 кв.м ”, с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, в чакалнята на приемното здание на жп гара Бургас (сграда с идентификатор 07079.618.1087.13 по КК на гр. Бургас), за търговска дейност – поставяне на станция Смарт-бокс за преносими батерии за зареждане на мобилни устройства, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 47,00 (четиридесет и седем) лв без ДДС.

Депозит за участие: 47,00 (четиридесет и седем) лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 28.08.2020 год. (петък) от 09:30 ч.

 

2. „Павилион с площ – 14,00 кв.м“, с местонахождение гр. Банско, община Банско, област Благоевград, обособена част от откритото преддверие, в едноетажната част на приемното здание на жп гара Банско (сграда с идентификатор 02676.502.19.7 по КК на гр. Банско), за търговска дейност със закуски, безалкохолни напитки, кафе и пакетирани хранителни изделия, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 50,00 (петдесет) лв без ДДС.

Депозит за участие: 50,00 (петдесет) лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 28.08.2020 год. (петък) от 10:00 ч.

 

3. „Площ – 1,00 кв.м“, с местонахождение гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив, в чакалнята на приемното здание на жп гара Първомай (сграда с идентификатор 59080.550.1.14 по КК на гр. Първомай), за търговска дейност – поставяне на кафе–автомат), при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 35,00 (тридесет и пет) лв без ДДС.

Депозит за участие: 35,00 (тридесет и пет) лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 28.08.2020 год. (петък) от 10:30 ч.

 

4. „Помещение с площ – 15,77 кв.м“, с местонахождение гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, на първия етаж в приемното здание на жп гара Кърджали (сграда с идентификатор 40909.122.267.1 по КК на гр. Кърджали), за офис за митнически документи, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 55,00 (петдесет и пет) лв без ДДС.

Депозит за участие: 55,00 (петдесет и пет) лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 28.08.2020 год. (петък) от 11:30 ч.

 

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2, 2-ри етаж.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 17.08.2020 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония”№ 2 в срок до 16:00 часа на 24.08.2020 год. (понеделник). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 24.08.2020 год. (понеделник).

Декларация за обработка на лични данни, съгласно ЗЗЛД, се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга, в деловодството на УДВГД Пловдив в срок до 16,00 часа до деня предхождащ датата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 20.08.2020 год. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес:Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2, тел. 0884 690111; 0885 022962