Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публично държавна собственост в района на УДВГД София

24.07.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед                           № 1088/19.06.2020 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 05-03/20 от 12.03.2020 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Помещение – 10,00 кв.м“, с местонахождение гр. Костенец, община Костенец, област Софийска, в приемното здание на жп гара Костенец /сграда с идентификатор 24894.999.1.5 по ГИС на ДП НКЖИ/, за офис.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 75,00 (седемдесет и пет) лева без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 75,00 (седемдесет и пет) лв без вкл. ДДС;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

- дата и час на търга – 31.08.2020 г. (понеделник) от 9,00 часа.

  1. „Помещение – 6,00 кв.м“, с местонахождение гр. Мездра, община Мездра, област Враца, в приемното здание на жп гара Мездра /сграда с идентификатор 47714.500.1840.6 по ГИС на ДП НКЖИ/, за търговска дейност – закуски и сладкарски изделия.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 35,00 (тридесет и пет) лв. без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 35,00 (тридесет и пет) лв;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

- дата и час на търга - 31.08.2020 г. (понеделник) от 10,00 часа.

 

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, заседателна зала.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на            19.08.2020 г. (сряда) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а, етаж 4. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 24.08.2020 г. (понеделник) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа на 24.08.2020 г. (понеделник) Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 24.08.2020 г. (понеделник) .

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 24.08.2020 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68,GSM: 0887 912425.