Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост в района на УДВГД Горна Оряховица

23.07.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1061/19.06.2020 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 05-03/20 от 12.03.2020 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

  

О Б Я В Я В А

 

   Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение с. Първомайци, община Горна Оряховица, област Велико Търново, в коридора на трети етаж на сграда ГАЦ – пост централен, в района на жп гара Горна Оряховица – разпределителна (сграда с идентификатор 59094.211.16.18 по КК на с. Първомайци), за търговска дейност - поставяне на кафе – автомат.

- дата и час на търга 31.08.2020 г. (понеделник) от 09,00 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 31,00 (тридесет и един) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 31,00 (тридесет и един) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

  1. „Открита площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Русе, община Русе, област Русе, част от рампа към магазията на жп гара Русе запад (съоръжение, изградено върху ПИ с идентификатор 63427.3.33 по КК на гр. Русе), за търговска дейност – поставяне на автомат за топли напитки.

- дата и час на търга 31.08.2020 г. (понеделник) от 09,45 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00 (тридесет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 30,00 (тридесет) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

  1. „Павилион № 4 – 16,50 кв.м”, с местонахождение гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, на трети перон – страна изток на жп гара Горна Оряховица (сграда с идентификатор 16359.501.6.33 по КК на гр. Горна Оряховица), за търговска дейност – хранителни стоки, кафе и безалкохолни напитки.

- дата и час на търга 31.08.2020 г. (понеделник) от 10,30 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 81,00 (осемдесет и един) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 81,00 (осемдесет и един) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС        

  

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри, стая № 204.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 18.08.2020 год. (вторник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 21.08.2020 год. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документи.

Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 24.08.2020 год. (понеделник) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 24.08.2020 год. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 24.08.2020 год. (понеделник).

Декларациите за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подават извън (отделно от) заявленията за участие в търговете в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори  в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до 16,00 часа в деня, предхождащ търга.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 97, Лидка Донкова - GSM: 0887072322 и Катерина Цветанова - GSM: 0889446425 – Специалист „УС”/Главен специалист към УДВГД Горна Оряховица.