Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост в района на УДВГД Горна Оряховица

27.07.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1065/19.06.2020 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 08-04/20 от 08.04.2020 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

 Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Девня, община Девня, област Варна, кв. Повеляново, на първи перон до приемното здание на жп гара Повеляново (съоръжение, изградено в ПИ с идентификатор 20482.505.172 по КК на гр. Девня), за поставяне на комбиниран вендинг автомат за топли и студени напитки и пакетирани стоки.

- дата и час на търга 02.09.2020 г. (сряда) от 09,00 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 54,00 (петдесет и четири) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 54,00 (петдесет и четири) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

  1. „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Девня, община Девня, област Варна, кв. Повеляново, на първи перон до приемното здание на жп гара Повеляново (съоръжение, изградено в ПИ с идентификатор 20482.505.172 по КК на гр. Девня), за поставяне на кафе - автомат.

- дата и час на търга 02.09.2020 г. (сряда)  от 09,45 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 54,00 (петдесет и четири) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 54,00 (петдесет и четири) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

  1. „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Варна, община Варна, област Варна, в чакалнята на приемното здание на жп гара Варна (сграда с идентификатор 10135.65.32.15 по КККР на гр. Варна), за поставяне на вендинг автомат за топли напитки.

- дата и час на търга 02.09.2020 г. (сряда)  от 10,30 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 93,00 (деветдесет и три) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 93,00 (деветдесет и три) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС

  1. „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение с. Тръстиково, община Аврен, област Варна, на първи перон на жп гара Разделна (съоръжение, изградено в ПИ с идентификатор 73393.15.80 по КК на с. Тръстиково, община Аврен), за поставяне на комбиниран вендинг автомат за топли и студени напитки и пакетирани изделия.

- дата и час на търга 02.09.2020 г. (сряда)  от 11,15 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 46,00 (четиридесет и шест) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 46,00 (четиридесет и шест)  лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри, стая № 204.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 24.08.2020 год. (понеделник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 25.08.2020 год. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документи.

Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 26.08.2020 год. (сряда) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 27.08.2020 год. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 27.08.2020 год. (четвъртък).

Декларациите за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подават извън (отделно от) заявленията за участие в търговете в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до 16,00 часа в деня, предхождащ търга.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 97 и GSM: 0884693069