Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост в района на ЖПС Враца

27.07.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1151/02.07.2020 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 11-04/20 от 30.04.2020 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния недвижим имот – публична държавна собственост:

  1. „Помещение в бивш стол – 50,00 кв.м“ с местонахождение гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, в района на жп гара Плевен (сграда с идентификатор 56722.651.409.12 по КККР на гр. Плевен), за агроаптека.

Търгът ще се проведе на 02.09.2020г. (сряда) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, от 11,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 465,00 (четиристотин шестдесет и пет) лева без включен ДДС.

- депозит за участие в търга, в размер на 465,00 (четиристотин шестдесет и пет) лева без включен ДДС, представляващи 100 % от началната тръжна месечна наемна цена.

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на ЖПС Враца.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 24.08.2020 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в срок до 16,00 часа на 27.08.2020 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 27.08.2020 г. (четвъртък).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Враца в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 25.08.2020 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15, Цветана Генчовска – Ръководител звено „УСК” към ЖПС Враца, тел. 0888696213.