Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижим имот – частна държавна собственост, с адрес гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3, административна сграда с идентификатор 68134.100.262.3

29.07.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1253/20.07.2020 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ) по т. 2.1.1. по Протокол № 07-04/20 от заседание, проведено на 02.04.2020 г. и Заседание на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД от Протокол № 444/04.06.2020 г.

 О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: “Бивш ресторант „Локомотив“ с полезна площ 642,89 кв.м“, състоящ се от търговска част (основна зала, спомагателни помещения, баня и тоалетни) с полезна площ – 445,22 кв.м и складова част с полезна площ – 197,67 кв.м.“, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, район „Средец“, ул. „Иван Вазов“ № 3, в административна сграда с идентификатор 68134.100.262.3, за клуб-ресторант.

Търгът ще се проведе на 04.09.2020 г. (петък) в сградата на ДП НКЖИ ЦУ, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110, от 10,30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 2 066,00 (две хиляди шестдесет и шест) лв. без включен ДДС, от които 1 700,00 (хиляда и седемстотин) лева без включен ДДС за търговската част с площ 445,22 кв.м и 366,00 (триста шестдесет и шест) лева без включен ДДС за складовата част с площ 197,67 кв.м;

- депозит за участие в търга, в размер на 2 066,00 (две хиляди шестдесет и шест) лв. без включен ДДС, вносим в срок до 28.08.2020 г. (петък);

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ДП НКЖИ ЦУ или по банкова сметка на ДП НКЖИ ЦУ.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 24.08.2020 г. (понеделник), в стая 110 на ДП НКЖИ ЦУ на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110, срещу сума в размер на 100,00 (сто) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП НКЖИ ЦУ на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110 в срок до 16,00 часа на 31.08.2020 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 31.08.2020 г. (понеделник).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ДП НКЖИ ЦУ в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 27.08.2020 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти: Дафинка Лалева, тел. 02/932 30 67 и инж. Галя Димитрова, тел. 02/932 33 84.