Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти –публична държавна собственост в района на УДВГД Горна Оряховица

29.07.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1066/19.06.2020 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 08-04/20 от 08.04.2020 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Обособена част от метален навес с ограждения – 42,70 кв.м”, с местонахождение гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, в района на Товарна жп гара Шумен (метален навес с идентификатор 83510.669.506.8 по КК на гр. Шумен), за складова дейност.

- дата и час на търга 04.09.2020 г. (петък) от 09,00 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 94,00 (деветдесет и четири) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 94,00 (деветдесет и четири) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

  1. „Обособена част от метален навес с ограждения – 166,21 кв.м”, с местонахождение гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, в района на Товарна жп гара Шумен (метален навес с идентификатор 83510.669.506.8 по КК на гр. Шумен), за складова дейност.

- дата и час на търга 04.09.2020 г. (петък) от 09,45 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 395,00 (триста деветдесет и пет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 395,00 (триста деветдесет и пет) лева;

- цена на един брой тръжна документация 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

  1. „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Варна, община Варна, област Варна, в чакалнята на приемното здание на жп гара Варна (сграда с идентификатор 10135.65.32.15 по КККР на гр. Варна), за поставяне на 1 (един) брой мултимедийна информационно – рекламна конзола за рекламна дейност.

- дата и час на търга 04.09.2020 г. (петък) от 10,30 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 35,00 (тридесет и пет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 35,00 (тридесет и пет) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС

  1. „Площ – 6,50 кв.м, от която 5,50 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за пакетирани стоки, сладкарски изделия, безалкохолни напитки, цигари и др. и 1,00 кв.м (вътре в преместваемия обект) за поставяне на кафе - автомат”, с местонахождение гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, в чакалнята на приемното здание на жп гара Шумен (сграда с идентификатор 83510.669.506.1.3 по КККР на гр. Шумен).

- дата и час на търга 04.09.2020 г. (петък) от 11,15 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 96,00 (деветдесет и шест) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 96,00 (деветдесет и шест)  лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри, стая № 204.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 24.08.2020 год. (понеделник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 27.08.2020 год. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документи.

Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 28.08.2020 год. (петък) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 31.08.2020 год. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 31.08.2020 год. (понеделник).

Декларациите за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подават извън (отделно от) заявленията за участие в търговете в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори  в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до 16,00 часа в деня, предхождащ търга.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 97 и GSM: 0884693069