Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти –публична държавна собственост в района на УДВГД Горна Оряховица

31.07.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди №№ 1149/02.07.2020 г. и 1152/02.07.2020 на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 11-04/20 от 30.04.2020 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

  

О Б Я В Я В А

       

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, в чакалнята на приемното здание на жп гара Горна Оряховица (сграда с идентификатор 16359.501.20.1 по КККР на гр. Горна Оряховица), за търговска дейност – поставяне на кафе – автомат.

- дата и час на търга 08.09.2020 г. (вторник) от 09,00 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 52,00 (петдесет и два) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 52,00 (петдесет и два) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

  1. „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Добрич, община Добрич, област Добрич, в чакалнята на приемното здание на жп гара Добрич (сграда с идентификатор 72624.627.4255.1 по КККР на гр. Добрич), за търговска дейност – поставяне на автомат за топли напитки.

- дата и час на търга 08.09.2020 г. (вторник) от 09,45 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 56,00 (петдесет и шест) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 56,00 (петдесет и шест) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

  1. „Помещения с обща площ – 177,98 кв.м и открита площ (част от рампа) – 4,00 кв.м ”, с местонахождение гр. Русе, община Русе, област Русе, в магазията на жп гара Русе запад (част от сграда с идентификатор 63427.3.33.3 по КК на гр. Русе и съоръжение, изградено върху ПИ с идентификатор 63427.3.33 по КК на гр. Русе), за склад на електрически превозни средства (двуколесни).

- дата и час на търга 08.09.2020 г. (вторник) от 10,30 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 302,00 (триста и два) лева без включен ДДС, от които 294,00 (двеста деветдесет и четири) лева без включен ДДС за помещения с обща площ от 177,98 кв.м и 8,00 (осем) лева без включен ДДС за открита площ част от рампа – 4,00 кв.м;

- депозит за участие в търга, в размер на 302,00 (триста и два) лева;

- цена на един брой тръжна документация 50,00 (петдесет) лева с ДДС

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри, стая № 204.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 26.08.2020 год. (сряда), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 31.08.2020 год. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документи.

Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 31.08.2020 год. (понеделник) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 31.08.2020 год. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 31.08.2020 год. (понеделник).

Декларациите за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подават извън (отделно от) заявленията за участие в търговете в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори  в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до 16,00 часа в деня, предхождащ търга.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 97, Лидка Донкова - GSM: 0887072322 и Катерина Цветанова - GSM: 0889446425 – Специалист „УС”/Главен специалист към УДВГД Горна Оряховица.