Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 40909.122.356, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, с площ от 1 152 (хиляда сто петдесет и два) кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за железопътна гара, спирка, с местонахождение на имота: област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали

31.07.2020 г.

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 13 от 15.07.2020 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 40909.122.356, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, одобрени със Заповед № РД-18-66/18.10.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, с площ от 1 152 (хиляда сто петдесет и два) кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за железопътна гара, спирка, с местонахождение на имота: област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали.

Търгът ще се проведе на 08 септември 2020 г. в сградата на Централно управление на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110 от 11:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 37 872,00 (тридесет и седем хиляди осемстотин седемдесет и два) лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 18 000,00 (осемнадесет хиляди) лева, вносим, в срок до 31 август 2020 г.;

- начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП НКЖИ.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:30 часа на 26 август 2020 г., в стая № 113 на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП НКЖИ – Централно управление, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110 в срок до 17:15 часа на 31 август 2020 г.

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 31 август 2020 г.

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 31 август 2020 г. срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.