Архив обяви

Модернизация на Тягова подстанция Варна с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA и подмяна на гаровите разединители в участъка Варна – Синдел

06.08.2020 г.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110, Булстат 130823243, представлявана от инж. Красимир Папукчийски – Генерален директор

 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение:

„Модернизация на Тягова подстанция Варна с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA и подмяна на гаровите разединители в участъка Варна – Синдел“

Реализирането на проекта ще спомогне за оптимизация на съществуващата жп инфраструктура, ще доведе до подобряване на експлоатационния железопътен процес и ще осигури качествено и ефективно захранване на железопътния участък, обслужван от ТПС Варна.

Инвестиционното предложение обхваща обекти, разположени на територията на област Варна, община Варна.

За предоставяне на допълнителна информация, лице за контакти:

инж. Мирослава Доганджийска – тел. (02) 932 3863 e-mail: m.dimcheva@rail-infra.bg