Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на моторни превозни средства, находящи се в двора на ЖПС София

13.08.2020 г.

                                                                                               ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

  

 

     На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7 / 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр.109/1997 г., последно изменение бр.                        102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 1222 /14.07.2020 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ и Заповед №1343/04.08.2020 г. на Директора на ЖПС София

 

 

                                                                                  О Б Я В Я В А

 

 

Търг с тайно наддаване за продажба на моторни превозни средства, находящи се в двора на ЖПС София:

  • Позиция № 1 – МЕРЦЕДЕС ВИТО 112 CDI микробус с регистрационен № РВ 8414 СН – за основен ремонт на двигател при начална тръжна цена 1 720,00 (хиляда седемстотин и двадесет) лева без ДДС.
  • Позиция № 2 – ФОРД ТРАНЗИТ – с регистрационен № СА 8042 ХВ - за основен ремонт на двигател при начална тръжна цена 2 450,00 (две хиляди четиристотин и петдесет) лева без ДДС.
  • Позиция № 3 – ФОРД ТРАНЗИТ фургон с регистрационен № С 6069 ХС – за ремонт на двигател и изгнило купе при начална тръжна цена 1500,00 (хиляда и петстотин) лева без ДДС.
  • Позиция № 4–ШКОДА ЕВРОПА 100, специален автомобил с кран, с регистрационен № С 5012 РК – скъсано шаси и повреда в ел.инсталацията на стрелата при начална тръжна цена 1 200,00 (хиляда и двеста) лева без ДДС.

Търгът ще се проведе от 10:00 часа на 28.08.2020 г. (петък) в Административната сграда на ЖПС София с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120А, залата на втория етаж.

Депозитите за участие в търга представляващи 10 на сто от всяка начална тръжна цена са както следва:

       - за позиция № 1 – 172,00 (сто седемдесет и два) лева без ДДС;

       - за позиция № 2 -  245,00 (двеста четиридесет и пет) лева без ДДС;

       - за позиция № 3 -  150,00 (сто и петдесет) лева без ДДС;

                   - за позиция № 4 - 120,00 (сто и двадесет) лева без ДДС, платими в срок до 27.08.2020 г. (четвъртък) в касата или по банковата сметка на ЖПС София.

Тръжната документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 26.08.2020 г. (сряда) в Административната сграда на ЖПС София, звено „УСК”, срещу невъзвръщаема сума в размер на 60,00 (шестдесет) лева, в касата на ЖПС София.

Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 9:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 27.08.2020 г. (четвъртък) срещу документ за закупена тръжна документация.

Откриване на тръжната процедура за подаване на заявки за участие в търга 20.08.2020 г. (четвъртък).

            Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16:30 часа на 27.08.2020 г. (четвъртък) в деловодството на ЖПС София.

Отваряне и класиране на офертите в тръжен лист ще се извърши от 10:00 часа на 28.08.2020 г. (петък).

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на 31.08.2020 г. (понеделник) от 08:30 часа в Административната сграда на ЖПС София при същите тръжни условия със следните срокове:

            - закупуване на тръжна документация – до 16:00 часа на 04.09.2020 г. (петък);

            - оглед на активите - всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 08.09.2020 г. (вторник) срещу документ за закупена тръжна документация;

            - внасяне на депозит за участие в търга до 14:00 часа на 08.09.2020 г. (вторник);

            - приемане на заявления за участие в търга до 16:30 часа на 08.09.2020 г. (вторник).

Отваряне и класиране на офертите в тръжен лист от 10:00 часа на 09.09.2020 г. (сряда).

 

За контакти тел.:  02 932 3049  инж. Ася Стефанова

      0887 855067 инж. Мадлена Цветанова