Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 56 тона отпадъци от черни метали, представляващи струни, по които има бетонови късове, находящи се на площадка на Товарна гара Бургас

14.08.2020 г.

                                                                                                    ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 1322/31.07.2020 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ и Заповед № 157/07.08.2020 г. на Директора на ЖПС Бургас.

                                                          

                                                                                         О Б Я В Я В А

            Търг с тайно наддаване за продажба на 56 тона отпадъци от черни метали, представляващи струни, по които има бетонови късове, находящи се на площадка на Товарна гара Бургас.

Откриване на тръжната процедура - от 10,00 часа на 24.08.2020 г. /понеделник/ при:

  1. Начална тръжна цена 6 440,00 /шест хиляди четиристотин и четиридесет/ лева без ДДС. Същият да се начислява съгласно чл. 163 а от ЗДДС.
  2. Депозит за участие в търга в размер на 644,00 лева /шестстотин четиридесет и четири/ лева, в срок до 16,00 часа на 31.08.2020 г. /понеделник/.
  3. Начин на плащане на цената – в лева, в касата на ЖПС Бургас или по банковата сметка на ДП „НКЖИ“ в „Централна кооперативна банка“ АД, IBAN BG71CECB979033H1683400, SWIFT BIC CECBBGSF.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16,00 часа на 27.08.2020 г. /четвъртък/, в счетоводството на ЖПС Бургас, стая 5, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100 (сто) лева, платими в касата на ЖПС Бургас.

            Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 09,00 до 16,00 часа след публикуване на обявата до 28.08.2020 г. /петък/ срещу документ за закупена тръжна документация.

            Местоположението на актива - на площадка на Товарна гара Бургас.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 01.09.2020 г. /вторник/ в деловодството на ЖПС Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. “Иван Вазов” № 1.

            Отваряне и класиране на офертите в 10,00 часа на 02.09.2020 г. /сряда/ в административната сграда на ЖПС Бургас, ул. „Иван Вазов“№ 1, стая 6.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на  

02.09.2020 г. /сряда/ от 11,00 часа в ЖПС Бургас, гр. Бургас, ул. ”Иван Вазов” № 1, етаж 1, стая № 6, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 16,00 часа на 07.09.2020 г. /понеделник/ в счетоводството на ЖПС Бургас, стая 5.

- внасяне на депозит за участие в търга - до 16,00 часа на 10.09.2020 г. /понеделник/ в счетоводството на ЖПС Бургас, стая 5.

- оглед на актива – всеки работен ден от 09,00 до 16,00 часа до 08.09.2020 г.

/вторник/ срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 11.09.2020 г. /понеделник/ в деловодството на ЖПС Бургас, гр. Бургас, ул.”Иван Вазов” №1.

Отваряне и класиране на офертите - на 14.09.2020 г. /понеделник/ в 10,00 часа в Административната сграда на ЖПС Бургас, гр. Бургас, ул. „Иван Вазов“ №1, етаж 1, стая № 6.

 За контакти тел.:  0887699773- Стамена Иванова