Архив обяви

„Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември; участък Ихтиман – Септември, в обхвата от км 87+ 735 до км 90+916“, на територията на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик

14.08.2020 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” 110,  Булстат 130823243, представлявана от инж. Красимир Папукчийски – Генерален директор

 

на основание чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост, ДП НКЖИ, като инвеститор на Обект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември; участък Ихтиман – Септември, в обхвата от км 87+ 735 до км 90+916“, на територията на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, УВЕДОМЯВА собствениците на засегнатите имоти, че обезщетенията определени в Решение на МС № 450 от 3 юли 2020 год., са внесени в банка БНБ.

Началната дата за изплащане на обезщетенията, определени във влязлото в сила решение е 17.08.2020 г., след представяне на документи, удостоверяващи правото на собственост върху съответния отчуждаем имот.