Архив обяви

Инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец в землището на село Алдомировци, поземлен имот № 00223.150.218, област София, община Сливница за нуждите на ЖП гара Алдомировци“

13.10.2020 г.

О Б Я В А

 

до заинтересованите лица и общественост

 

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

Държавно предприятие „Национална компания

Железопътна инфраструктура”, поделение УДВГД София

гр. София, СО, р-н Сердика,

бул. „Княгиня Мария Луиза”№120A

 

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

съобщава

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец в землището на село Алдомировци, поземлен имот № 00223.150.218, област София, община Сливница за нуждите на ЖП гара Алдомировци“

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

За контакти Пенка Лазарова, 0888700145, p.lazarova@rail-infra.bg

/лице, адрес, телефон/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София, п.к. 1618, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136, ет. 10,  e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС