Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 1000 (хиляда) броя негодни дървени траверси, намиращи се на: жп гара Илиянци - 200 (двеста) броя, жп гара София - 200 (двеста) броя, жп гара Казичене – 600 (шестстотин) броя.

20.10.2020 г.

                                                                                                      ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

 

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр.109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 1581/09.09.2020 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ и Заповед №1527/13.10.2020 г. на Директора на ЖПС София

 

 

                                                                                            О Б Я В Я В А

 

 

Търг с тайно наддаване за продажба на 1000 (хиляда) броя негодни дървени траверси, намиращи се на: жп гара Илиянци - 200 (двеста) броя, жп гара София - 200 (двеста)  броя, жп гара Казичене – 600 (шестстотин) броя.

Откриване на тръжната процедура на 27.10.2020 г. от 08:30 часа в Административната сграда на ЖПС София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” 120А, залата на втория етаж при:

  1. Начална тръжна цена 1200,00 (хиляда и двеста) лева без ДДС.
  2. Депозит за участие в търга в размер на 120,00 (сто и двадесет) лева.
  3. Начин на плащане на цената – в лева, касата или по банковата сметка на ДП НКЖИ - ЖПС София, IBAN: BG29 CECB 9790 33E2 3499 01, SWIFT BIС: CECBBGSF при ЦКБ АД.

Тръжната документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16:00 часа на 02.11.2020 г. в звено „УСК” на ЖПС София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” 120А, срещу невъзвръщаема сума в размер на 60,00 (шестдесет) лева, платима в касата на ЖПС София.

Огледа се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 09:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 03.11.2020 г. срещу документ за закупена тръжна документация.

            Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16:30 часа на 03.11.2020 г. в деловодството на ЖПС София.

Отваряне и класиране на офертите – 10:00 часа на 04.11.2020 г. в ЖПС София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” 120А, заседателна зала на втория етаж.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на 05.11.2020 г. от 08:30 часа, при същите тръжни условия със следните срокове:

            - закупуване на тръжна документация – от 08:30 до 16:00 часа на 10.11.2020 г.;

            - оглед на актива - всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа до 11.11.2020 г. срещу документ за закупена тръжна документация;

            - внасяне на депозит за участие в търга до 14:00 часа на 11.11.2020 г.;

            - приемане на заявления за участие в търга до 16:30 часа на 11.11.2020 г.;

Отваряне и класиране на офертите -  12.11.2020 г. от 10:00 часа.

 

За контакти тел.:  02 932 3049 инж. Ася Стефанова

                            0887 855067 инж. Мадлена Цветанова