Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост в района на ЖПС София

30.11.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 1878/02.11.2020 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 20-08/20 от 27.08.2020 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

 

О Б Я В Я В А

 

 Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот публична държавна собственост, представляващ:                          

1. „Открита площ – 420,00 кв.м, от които: площ № 1 - 180,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност със строителни материали, площ № 2 и площ № 3 - 240,00 кв.м за складова дейност“, с местонахождение гр. София, община Столична, район Подуяне, област София, в района на жп гара София товарна (част от ПИ с идентификатори 68134.600.1275 и 68134.600.1277 по КККР на гр. София).

Търгът ще се проведе на 06.01.2021 г. (сряда) от 13,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 798,00 (седемстотин деветдесет и осем) лева без включен ДДС, от които 499,00 (четиристотин деветдесет и девет) лева без включен ДДС за площ № 1- 180,00 кв.м. за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за търговска дейност със строителни материали и 299,00 ( двеста деветдесет и девет) лева без включен ДДС за площ № 2  и № 3- 240,00 кв.м. за 50,00 (петдесет складова дейност.

- депозит за участие в търга –798,00 (седемстотин деветдесет и осем) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 100,00 (сто) лева с включен ДДС.

 

Търгът ще се проведе съгласно горепосочената дата и час в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 29.12.2020 г. (вторник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 31.12.2020 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно 31.12.2020 г.

 Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС София в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 29.12.2020 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637