Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти – публична държавна собственост в района на ЖПС София

01.12.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 1887/02.11.2020 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 18-08/20 от 13.08.2020 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

 

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижими имоти публична държавна собственост, представляващи:                            

1. „Открита площ – 20,00 кв.м“, с местонахождение гр. Перник, община Перник, област Перник, в района на жп гара Перник пътническа (част от ПИ с идентификатор 55871.505.837 по КК на гр. Перник), за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ, за търговска дейност със захарни изделия, кафе и закуски.

Търгът ще се проведе на 07.01.2021 г. (четвъртък) от 10,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 50,00 (петдесет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга – 50,00 (петдесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

 

2. „Открита площ – 840,00 кв.м“, с местонахождение гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград, в района на жп гара Симитли (част от ПИ с идентификатор 66460.500.1 по КК на гр. Симитли), за транспортен достъп до имот

Търгът ще се проведе на 07.01.2021 г. (четвъртък) от 11,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 1225,00 (хиляда двеста двадесет и пет) лв. без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 1225,00 (хиляда двеста двадесет и пет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 100,00 (сто) лева с включен ДДС.

 

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 29.12.2020 г. (вторник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 04.01.2021 г. (понеделник). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно 04.01.2021 г.

 Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС София в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 30.12.2020 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637