Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост в района на УДВГД София

07.12.2020 г.

ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1884/02.11.2020 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 18-08/20 от 13.08.2020 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания Железопътна инфраструктура /ДП НКЖИ/

 О Б Я В Я В А

 

 Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Помещение (част от бивш РСВ ресторант) с площ – 106,00 кв.м”, с местонахождение гр. Своге, община Своге, област Софийска, в приемното здание на жп гара Своге (сграда, попадаща в УПИ ІV – 979, кв. 180 по РП на гр. Своге), за кафе – сладкарница, без продажба на алкохол.                                                                                                                                                                                                                                                                      -начална тръжна месечна наемна цена в размер на 393,00 (триста деветдесет и три) лева без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 393,00 (триста деветдесет и три) лв без вкл. ДДС;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

- дата и час на търга – 13.01.2021 г. (сряда) от 9,00 часа.

 

  1. „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Враца, община Враца, област Враца, в чакалнята на приемното здание на жп гара Враца (сграда с идентификатор 12259.1021.326.2 по КК на гр. Враца), за поставяне на кафе – автомат.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 45,00 (четиридесет и пет) лв. без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 45,00 (четиридесет и пет) лв;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

- дата и час на търга - 13.01.2021 г. (сряда) от 10,00 часа.

 

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, заседателна зала.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 04.01.2021 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а, етаж 4. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 06.01.2021 г. (сряда) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа на 07.01.2021 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 07.01.2021 г. (четвъртък).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 05.01.2021 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68,GSM: 0887 912425.