Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост в района на УДВГД София

08.12.2020 г.

ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1888/02.11.2020 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 20-08/20 от 27.08.2020 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания Железопътна инфраструктура /ДП НКЖИ/

 

О Б Я В Я В А

 

 Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен, в чакалнята на приемното здание на жп гара Червен бряг (сграда, попадаща в кв. 6а, УПИ І по РП на гр. Червен бряг), за поставяне на кафе – автомат.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 40,00 (четиридесет) лева без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 40,00 (четиридесет) лв без вкл. ДДС;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

- дата и час на търга – 14.01.2021 г. (четвъртък) от 9,00 часа.

 

  1. „Помещение – 180,00 кв.м (склад № 9), с местонахождение гр. София, община Столична, район Подуяне, област София, в магазията на жп гара София – товарна (сграда с идентификатор 68134.600.1277.6 по КККР на гр. София), за склад.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 623,00 (шестстотин двадесет и три) лв. без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 623,00 (шестстотин двадесет и три) лв;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

- дата и час на търга - 14.01.2021 г. (четвъртък) от 10,00 часа.

 

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, заседателна зала.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 05.01.2021 г. (вторник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а, етаж 4. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 07.01.2021 г. (четвъртък) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа на 08.01.2021 г. (петък). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 08.01.2021 г. (петък).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 06.01.2021 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68,GSM: 0887 912425.