Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 156000 броя бракувани, недемонтирани павета с размер 10x10 см, с местонахождение разтоварището на жп гара Чумерна.

01.12.2020 г.

                                                                                         ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА НФРАСТРУКТУРА"

 

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. и в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед №2007/20.11.2020 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ и Заповед № 218/26.11.2020 г. на Директора на ЖПС Бургас.

                                                                                                                                    О Б Я В Я В А

           

            Търг с тайно наддаване за продажба на 156000 броя бракувани, недемонтирани павета с размер 10x10 см, с местонахождение разтоварището на жп гара Чумерна.

Откриване на тръжната процедура - от 10,00 часа на 11.12.2020 г. /петък/ при:

  1. Начална тръжна цена 34 320,00 /тридесет и четири хиляди триста и двадесет/ лева без ДДС. Същият да се начислява съгласно чл. 163 а от ЗДДС.
  2. Депозит за участие в търга в размер на 3 432 лева /три хиляди четиристотин тридесет и два/ лева, в срок до 16,00 часа на 18.12.2020 г. /петък/
  3. Начин на плащане на цената – в лева, в касата на ЖПС Бургас или по банковата сметка на ДП „НКЖИ“ в „Централна кооперативна банка“ АД, IBAN BG71CECB979033H1683400, SWIFT BIC CECBBGSF.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16,00 часа на 14.12.2020 г. /понеделник/, в счетоводството на ЖПС Бургас, стая 5, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100 (сто) лева, платими в касата на ЖПС Бургас.

            Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 09,00 до 16,00 часа след публикуване на обявата до 15.12.2020 г. /вторник/ срещу документ за закупена тръжна документация.

            Местоположението на актива - на разтоварище на жп гара Чумерна.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 21.12.2020 г. /понеделник/ в деловодството на ЖПС Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. “Иван Вазов” № 1.

            Отваряне и класиране на офертите в 10,00 часа на 22.12.2020 г. /вторник/ в административната сграда на ЖПС Бургас, ул. „Иван Вазов“№ 1, стая 6.

            При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на 22.12.2020 г. /вторник/ от 11,00 часа в ЖПС Бургас, гр. Бургас, ул. ”Иван Вазов” № 1, етаж 1, стая № 6, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 16,00 часа на 05.01.2021 г. /вторник/ в счетоводството на ЖПС Бургас, стая 5.

- внасяне на депозит за участие в търга – до 16,00 часа на 08.01.2021 г. /петък/ в счетоводството на ЖПС Бургас, стая 5.

- оглед на актива – всеки работен ден от 09,00 до 16,00 часа до 06.01.2021 г. /сряда/ срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 11.01.2021 г. /понеделник/ в деловодството на ЖПС Бургас, гр. Бургас, ул.”Иван Вазов” №1.

Отваряне и класиране на офертите - на 12.01.2021 г. /вторник/ в 10,00 часа в Административната сграда на ЖПС Бургас, гр. Бургас, ул. „Иван Вазов“ №1, етаж 1, стая № 6.

-тел. за контакти: 0887699773 – Стамена Иванова