Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 8 (осем) броя бракувани моторни превозни средства, находящи се на територията на Поделение „Сигнализация и телекомуникации“.

02.12.2020 г.

                                                                                           ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 2003/19.11.2020 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ и Заповед № 203/25.11.2020 г. на Директора на Поделение “Сигнализация и телекомуникации”

                                                          

                                                                                       О Б Я В Я В А

           

     Търг с тайно наддаване за продажба на 8 (осем) броя бракувани моторни превозни средства, находящи се на територията на Поделение „Сигнализация и телекомуникации“ по позиции и с начални тръжни цени, както следва:

Позиция № 1 ВАЗ НИВА 21213 – 520,00 (петстотин и двадесет) лева, без ДДС;

Позиция № 2 ВАЗ НИВА 21213 – 510,00 (петстотин и десет) лева, без ДДС;

Позиция № 3 УАЗ 315127 – 500,00 (петстотин) лева, без ДДС;

Позиция № 4 УАЗ 452 Д – 510,00 (петстотин и десет) лева, без ДДС;

Позиция № 5 ЧЗ 350 – 230,00 (двеста и тридесет) лева, без ДДС;

Позиция № 6 ВАЗ НИВА 21213- 510,00 (петстотин и десет) лева, без ДДС;

Позиция № 7 ВАЗ 2121 – 500,00 (петстотин) лева, без ДДС;

Позиция № 8УАЗ 469700,00 (седемстотин) лева, без ДДС.

 

Същият да се начислява съгласно чл. 163 а от ЗДДС.

Натоварването и транспорта са за сметка на купувача.

Откриване на тръжната процедура от 09:00 часа на 09.12.2020 г. (сряда) в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120 Б, ет. 2, стая № 5 при:

  1. Депозитът за участие в търга е в размер на 10 на сто от началната тръжна цена за съответната позиция, както следва:

за позиция № 1 – 52,00 (петдесет и два) лева;

за позиция № 2 – 51,00 (петдесет и един) лева;

за позиция № 3 – 50,00 (петдесет) лева;

за позиция № 4 – 51,00 (петдесет и един) лева;

за позиция № 5 – 23,00 (двадесет и три) лева;

за позиция № 6 – 51,00 (петдесет и един) лева;

за позиция № 7 – 50,00 (петдесет) лева;

за позиция № 8 – 70,00 (седемдесет) лева.

 

Начин на плащане на цената – в лева платен в срок до 17.12.2020 г. (четвъртък) по бюджетната банкова сметка.

  1. Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок от 08:30 часа до 16:45 часа до 12.2020 г. (сряда) в Поделение “Сигнализация и телекомуникации”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120 Б, ет. 2, стая № 4, срещу невъзвръщаема сума в размер на 60,00 (шестдесет) лева, платими в касата на ПСТ в гр. София, ул. ”Белоградчик” № 5, ет. 2 стая № 205.

Оглед на активите може да се извършва всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00 часа след публикуване на обявата до 16.12.2020 г. (сряда) срещу документ за закупена тръжна документация.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга от 08:30 часа до 16:45 часа до 18.12.2020 г. (петък) в ДП НКЖИ, деловодство на Поделение “Сигнализация и телекомуникации”.

Отваряне и класиране на офертите - от 11:00 часа на 29.12.2020 г. (вторник).

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на 30.12.2020 г. (сряда) от 09:00 часа в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120 Б, ет. 2, стая № 5, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – от 08:30 часа до 16:45 часа до 06.01.2021 г. (сряда).

- внасяне на депозит за участие в търга – до 07.01.2021 г. (четвъртък) по бюджетната банкова сметка.

- оглед на актива – всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00 часа до 06.01.2021 г. (сряда) срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга от 08:30 часа до 16:45 часа до 08.01.2021 г. (петък).

Отваряне и класиране на офертите - от 11:00 часа на 12.01.2021 г. (вторник).

За контакти тел.: 02/ 9326165; 02/9326164