Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба напоземлен имот с идентификатор 10447.517.138 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 2 987 кв. м, с начин на трайно ползване – за друг поземлен имот за движение и транспорт, ведно с построената в него сграда, с местонахождение на имота: област Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. „Промишлена зона Дълга лъка”

04.12.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 19 от 11.11.2020 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 10447.517.138 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, с площ от 2 987 (две хиляди деветстотин осемдесет и седем) кв. м, с начин на трайно ползване – за друг поземлен имот за движение и транспорт, ведно с построената в него сграда с идентификатор 10447.517.138.1, със застроена площ от 513 (петстотин и тринадесет) кв. м, двуетажна, масивна, с местонахождение на имота: област Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. „Промишлена зона Дълга лъка”.

Търгът ще се проведе на 11 януари 2021 г. в сградата на Централно управление на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 279 348,30 (двеста седемдесет и девет хиляди триста четиридесет и осем и 0,30) лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 130 000,00 (сто и тридесет хиляди) лева, вносим, в срок до 04 януари 2021 г.;

- начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП НКЖИ.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:30 часа на 30 декември 2020 г., в стая № 113 на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП НКЖИ – Централно управление, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110 в срок до 17:15 часа на 04 януари 2021 г.

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от до 04 януари 2021 г.

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 04 януари 2021 г. срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.