Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на апартамент № 7, с площ от 53,50 кв. м, ведно с изба, заедно със 17,32 % идеални части от общите части на сградата и съответната идеална част от правото на строеж, с местонахождение: гр. Горна Оряховица, етаж 1 в сграда № 1, вход „Б“, ул. „Иларион Макариополски“ № 19

04.12.2020 г.

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 17 от 11.11.2020 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 16359.507.1019.1.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Горна Оряховица, намиращ се на първи жилищен етаж в сграда № 1, вход „Б“, ул. „Иларион Макариополски“ № 19, представляващ апартамент № 7, с площ от 53,50 (петдесет и три цяло и петдесет стотни) кв. м, ведно с изба № 7, с площ от 10,50 (десет цяло и петдесет стотни) кв. м, заедно със 17,32 % (седемнадесет цяло и тридесет и две стотни процента) идеални части от общите части на сградата и съответната идеална част от правото на строеж.

Търгът ще се проведе на 11 януари 2021 г. в сградата на Централно управление на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110 от 11:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 13 177,00 (тринадесет хиляди сто седемдесет и седем) лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 6 500,00 (шест хиляди и петстотин) лева, вносим, в срок до 04 януари 2021 г.;

- начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП НКЖИ.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:30 часа на 30 декември 2020 г., в стая № 113 на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП НКЖИ – Централно управление, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110 в срок до 17:15 часа на 04 януари 2021 г.

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от до 04 януари 2021 г.

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 04 януари 2021 г. срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 37 08 – Юлияна Дюлгерова