Архив обяви

Продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.972.18.2, находящ се на първи жилищен етаж, ул. „Александър Батенберг“ № 4, гр. Видин, представляващ апартамент № 2 (две)

10.12.2020 г.

ДП "Национална компания железопътна инфраструктура"

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 18 от 11.11.2020 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

         Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.972.18.2, находящ се на първи жилищен етаж, ул. „Александър Батенберг“ № 4, гр. Видин, представляващ апартамент № 2 (две), състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 43,00 (четиридесет и три) кв. м, ведно с избено помещение (мазе) № 4, с площ от 22 (двадесет и два) кв.м.

        Търгът ще се проведе на 18 януари 2021 г. в сградата на Централно управление на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

         - начална тръжна цена в размер на 10 740,00 (десет хиляди седемстотин и четиридесет) лева, без ДДС;

         - депозит за участие в търга, в размер на 5 000,00 (пет хиляди) лева, вносим, в срок до 11 януари 2021 г.;

        - начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП НКЖИ.

        Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:30 часа на 05 януари 2021 г., в стая № 113 на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да подпише декларация за конфиденциалност.

        Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП НКЖИ – Централно управление, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110 в срок до 17:15 часа на 11 януари 2021 г.

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от до 11 януари 2021 г.

       Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 08 януари 2021 г. срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

       За контакти, тел. 02/932 37 08 – Юлияна Дюлгерова