Архив обяви

ДОСТАВКА НА ЛИЦЕНЗИ ЗА ТЕЖКИ ДЕСКТОП ГИС КЛИЕНТИ ПО ПРОЕКТ "ПРОЕКТИРАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ГИС ЗА НУЖДИТЕ НА НКЖИ"

25.01.2011 г.

Във връзка с откритата от ДП „НКЖИ” открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Доставка на лицензи за тежки десктоп ГИС клиенти по проект „ Проектиране и внедряване на Географска Информационна Система за нуждите на НКЖИ” – 27 броя, в това число: 1. Доставка на 12 броя лицензи за тежки десктоп ГИС клиенти; 2. Доставка на 15 броя лицензи за тежки десктоп ГИС клиенти чрез надграждане на съществуващи 15 броя лицензи за леки десктоп ГИС клиенти, публикувана в Регистъра на обществените поръки, поддържан от Агенцията по обществени поръчки под №00233-2011-0001, Ви уведомяваме следното:

Решение №1 от 04.01.2011 г. на генералния директор на ДП „НКЖИ” за откриване на откритата процедура и одобрената с него документация за участие в процедурата са обжалвани пред Комисията за защита на конкуренцията, като с жалбата е поискано и налагане на временна мярка „ спиране на процедурата”.

Във връзка с изложеното и на основание чл.120а, ал.2 от Закона за обществените поръчки, процедурата по възлагане на обществената поръчка се спира до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временна мярка или на решението по жалбата, ако е наложена временна мярка.

След отпадане на основанието за спиране на процедурата ще бъдете допълнително уведомени за последващите действия.