Архив обяви

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И НА КОНСУМАТИВИ ЗА ОФИС ТЕХНИКА

28.01.2011 г.

Национална компания "Железопътна инфраструктура", със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, тел.: (+359 2) 932 6001, факс (+359 2) 932 6444, на основание чл.25, ал.1, чл.7, т.3 и чл.8, ал.1 от Закона за обществените поръчки и Решение №3/26.01.2011 год. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” открива открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1. Наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на възложителя и лица за контакт: ДП „Национална компания "Железопътна инфраструктура", със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, лица за контакт: Снежа Величкова, тел.: 02/932 33 22, факс: 02/931 06 63, e-mail: s_velitchkova@rail-infra.bg.

2. Вид на процедурата: Открита.

3. Обект на поръчка: доставка на канцеларски материали и на консумативи за офис техника по обособени позиции.

4. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата: ДП „Национална компания “Железопътна Инфраструктура”, гр. София, бул. “ Княгиня Мария Луиза” №110, отдел „Обществени поръчки”, етаж 3, стая 317, всеки работен ден от 8,00 до 12,00 ч. и от 12,45 до 16,45 ч., до 11.03.2011 год., срещу сума в размер на 100 лв. без ДДС.

5. Място и срок за получаване на офертите: ДП „Национална компания “Железопътна Инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, служба “Деловодство”, всеки работен ден от 8,00 до 12,00 ч. и от 12,45 до 16,45 ч., до 21.03.2011 год.

6. Място, дата и час на отваряне на офертите: ДП „Национална компания “Железопътна Инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, на 22.03.2011 год., в 10.00часа.

7. Обявлението за обществената поръчка е обнародвано в електронната страница на Държавен вестник от 28.01.2011 год., под №28.

Обнародвано в електронната страница на Официалния вестник на Европейския съюз от 27.01.2011год., под № 2011/S 18 – 028599.