Архив обяви

ОТКРИТА ПОМОЩ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯ РАДОМИР-КУЛАТА

29.02.2012 г.

ДП „Национална компания "Железопътна инфраструктура", със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, на основание чл.25, ал.1, чл.7, т.3 и чл.8, ал.1 от Закона за обществените поръчки и Решение №11/24.02.03.2012 год. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” открива открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1. Наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на възложителя и лица за контакт: НК “ЖИ”, лица за контакти: Снежана Кусорова тел. 02/932 6120, факс: 02/ 931 0663, e-mail: s_kusorova@rail-infra.bg., инж.Евгения Атанасова, тел. 02/932 23 77.

2. Вид на процедурата: открита.

3. Обект на поръчка: „Техническа помощ за модернизация на железопътната линия Радомир - Кулата”.
Участниците подават оферти за цялата поръчка в пълен обем.

4. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата: документацията за участие може да бъде получена в ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. “ Княгиня Мария Луиза” № 110, етаж 3, стая 318, всеки работен ден от 08,00 до 12,00 и от 12,45 до 16,45 часа, до 06.04.2012 год., срещу сума в размер на 30 лева без ДДС, внесена в касата на компанията. При поискване от заинтересовано лице, документацията за участие се изпраща за сметка на лицето отправило искането.

5. Място и срок за получаване на офертите: ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, служба “Деловодство”, всеки работен ден от 8,00 до 12,00 и от 12,45 до 16,45 часа, до 17.04.2012 год.

6. Място, дата и час на отваряне на офертите: ДП „Национална Компания “Железопътна Инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала на 18.04.2012 год., в 13,00 часа.

7. Обявлението за обществената поръчка е обнародвано в електронната страница на Държавен вестник от 28.02.2012 год., под №93 и е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз от29.02.2012 год., под № S 41-066815.