Вход

Регистрация

Търг с тайно наддаване за продажба на 5 598 метра бракувани, демонтирани, неразкомплектовани кабели, находящи се в ССТ София

10.01.2023

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 65 от 12.08.2022 г. в сила от 01.09.2022 г.) и в изпълнение на Заповед № З-2180/19.12.2022 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ и Заповед № 196/29.12.2022 г. на Директора на поделение „Сигнализация и телекомуникации“

                                                          

О Б Я В Я В А

           

         Търг с тайно наддаване за продажба на 5 598 метра бракувани, демонтирани, неразкомплектовани кабели, находящи се в ССТ София. Натоварването и транспорта да са за сметка на купувача.

         Откриване на тръжната процедура на 17.01.2023 г. (вторник) от 09:30 часа в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120 Б, ет. 2, Заседателна зала при:

        - Начална тръжна цена 19 408,28 (деветнадесет хиляди четиристотин и осем лева и 28 ст.) лева без ДДС.

       - Депозит за участие в търга в размер на 1 940,83 (хиляда деветстотин и четиридесет лева и 83 ст.), вносим по бюджетната банкова сметка на ДП НКЖИ, поделение „Сигнализация и телекомуникации” в ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД, IBAN BG 22 CECB979033H14282 02, SWIFT BIC CECB BGSF в срок до 24.01.2023 г. (вторник).

        - Начин на плащане на цената в лева по банкова сметка на поделението.

         Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок от 08:00 часа до 16:30 часа до 23.01.2023 г. (понеделник) в счетоводството на поделение „Сигнализация и телекомуникации” - ССТ София с адрес гр. София, ул. „Белоградчик” № 5, ет. 2, стая № 205 срещу невъзвръщаема сума в размер на 60,00 (шестдесет) лева, с включен ДДС платими в касата на ПСТ - ССТ София.

        Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 08:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 23.01.2023 г. (понеделник) срещу документ за закупена тръжна документация.

        Местоположението на актива е - на територията на ССТ София, гр. София, ул. Белоградчик № 5.

        Краен срок за приемане на заявления за участие в търга от 08:00 до 16:30 часа на 24.01.2023 г. (вторник) в ДП НКЖИ, деловодство на поделение „Сигнализация и телекомуникации”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110.

       Отваряне и класиране на офертите - от 09:30 часа на 26.01.2023 г. (четвъртък) в ДП НКЖИ, поделение „Сигнализация и телекомуникации”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120Б, ет. 2, Заседателна зала.

      При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на 27.01.2023 г. (петък) от 09:30 часа в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120 Б, ет. 2, Заседателна зала, при същите тръжни условия със следните срокове:

     - закупуване на тръжна документация – от 08:00 часа до 16:30 часа на 02.02.2023 г. (четвъртък).

     - внасяне на депозит за участие в търга – до 03.02.2023 г. (петък) по бюджетната банкова сметка.

     - оглед на актива – всеки работен ден заявка от 08:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 02.02.2023 г. (четвъртък) срещу документ за закупена тръжна документация.

     - приемане на заявления за участие в търга от 08:00 до 16:30 часа на 03.02.2023 г. (петък).

     Отваряне и класиране на офертите - от 09:30 часа на 07.02.2023 г. (вторник).

 

     За контакти тел.: 02/ 9326165; 02/9326164; 0887206008.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg