Вход

Регистрация

Търг с тайно наддаване за продажба на 4 броя бракувани моторни превозни средства, находящи се на територията на ЖПС Горна Оряховица, по позиции

09.01.2023

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 65 от 12.08.2022 г. в сила от 01.09.2022 г.)  и в изпълнение на Заповед № З-1950/17.11.2022г. на Генералния директор на ДП НКЖИ и Заповед № V-4/04.01.2023г. на Директора на ЖПС Горна Оряховица

                                                          

О Б Я В Я В А

 

            Търг с тайно наддаване за продажба на 4 броя бракувани моторни превозни средства, находящи се на територията на ЖПС Горна Оряховица, по позиции и с начални тръжни цени, както следва:

- Позиция № 1 – автотоварач ГАЗ-52, с инв. № 986043, находящ се в Техническо звено – Русе, гара Русе разпределителна, с начална тръжна цена880,00 (хиляда осемстотин и осемдесет) лева, без ДДС. Същият да се начислява съгласно изискванията на ЗДДС. Натоварването и транспорта да са за сметка на купувача;

- Позиция № 2 – Товарен автомобил ГАЗ-66, с инв. № 986968, находящ се в Техническо звено – Русе, гара Русе разпределителна, с начална тръжна цена 1 150,00 (хиляда сто и петдесет) лева, без ДДС. Същият да се начислява съгласно изискванията на ЗДДС. Натоварването и транспорта да са за сметка на купувач;

- Позиция № 3 – Лек автомобил BMW 318 И, с инв. № 986964, находящ се в Техническо звено – Русе, гара Русе разпределителна, с начална тръжна цена 860,00 (осемстотин и шестдесет) лева, без ДДС. Същият да се начислява съгласно изискванията на ЗДДС. Натоварването и транспорта да са за сметка на купувач;

- Позиция № 4 – Автомобил ЗИЛ 130, с инв. № 986020, находящ се в Техническо звено – Русе, гара Русе разпределителна, с начална тръжна цена 1 180,00 (хиляда сто и осемдесет) лева, без ДДС. Същият да се начислява съгласно изискванията на ЗДДС. Натоварването и транспорта да са за сметка на купувач.

Откриване на тръжната процедура от 09:00 часа на 16.01.2023 г. /понеделник/  при:

- депозит за участие в търга, представляващ 10 на сто от началната тръжна цена, както следва:

- за позиция № 1 – 188,00 (сто осемдесет и осем) лева.

- за позиция № 2 – 115,00 (сто и петнадесет) лева.

- за позиция № 3 – 86,00 (осемдесет и шест) лева.

- за позиция № 4 – 118,00 (сто и осемнадесет) лева.

вносим в срок до 14:00 часа на 23.01.2023г. /понеделник/.

- Начин на плащане на цената в лева по банкова сметка на поделението.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:45 часа на 19.01.2023 г. /четвъртък/ в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100,00 /сто/ лева, с включен ДДС, платими в касата на ЖПС Горна Оряховица или по банковата сметка на ЖП Секция Горна Оряховица, IBAN: BG73 CECB 9790 33H1 1681 00, BIС: CECBBGSF при банка ЦКБ АД, клон Велико Търново.

            Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 9:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 20.01.2023 г. /петък/ срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на активите е в Техническо звено – Русе, гара Русе разпределителна.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16:45 часа на 23.01.2023 г. /понеделник/ в деловодството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

Отваряне и класиране на офертите - от 13:00 ч. на 24.01.2023 г. /вторник/ в ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, залата за търгове.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на  25.01.2023 г. /сряда/ от 09:00 часа в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 16:45 часа на 27.01.2023 г./петък/

- внасяне на депозит за участие в търга – до 14:00 часа на 31.01.2023 г. /вторник/  .

- оглед на актива – всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 30.01.2023 г. /понеделник/ срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16:45 часа на 31.01.2023 г. /вторник/.

Отваряне и класиране на офертите - от 13:00 ч. на 01.02.2023 г. /сряда/

 

За контакти тел.: инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба УСК- GSM: 0886 74 10 37

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg