Вход

Регистрация

Търг с тайно наддаване за продажба на 6 839 (шест хиляди осемстотин тридесет и девет) броя негодни стоманобетонови траверси

11.01.2023

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 65 от 12.08.2022 г. в сила от 01.09.2022 г.)  и в изпълнение на Заповед № З-2181/19.12.2022 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ и Заповед № 21/04.01.2023 г. на Директора на ЖПС Враца

                                                          

О Б Я В Я В А

           

            Търг с тайно наддаване за продажба на 6 839 (шест хиляди осемстотин тридесет и девет) броя негодни стоманобетонови траверси. Натоварването и транспорта да са за сметка на купувача.

            Откриване на тръжната процедура от 09:00 часа на 19.01.2023 г. (четвъртък) при:

           - Начална тръжна цена – 6 839,00 лева без ДДС.

           - Депозит за участие в търга в размер на 683,90 лева (шестстотин осемдесет и три лева и деветдесет стотинки), вносим в срок до 24.01.2023 г. (вторник).

           - Начин на плащане на цената в лева по банкова сметка на поделението.

           Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 23.01.23 г. (понеделник), в Железопътна секция Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева, платими в касата на ЖПС Враца или по банковата сметка на ЖПС Враца в ЦКБ АД КЛОН ВРАЦА, IBAN BG28CECB979033H0875000, SWIFT BIC CECBBGSF.

            Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 09:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 24.01.2023 г. (вторник) срещу документ за закупена тръжна документация.

            Местоположението на актива е съгласно Приложение № 1.

            Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 25.01.2023 г. (сряда) в Железопътна секция Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15.

            Отваряне и класиране на офертите – 10:00 часа на 26.01.2023 г. (четвъртък) в Железопътна секция Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15, заседателна зала.

            При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на  30.01.2023 г. от 09:00 часа в гр. Враца, ул.“Васил Кънчов“ № 15, заседателна зала, при същите тръжни условия със следните срокове:

            - закупуване на тръжна документация –до 16:00 часа на 02.02.2023 г. (четвъртък)

           - внасяне на депозит за участие в търга – до 16:00 часа на 03.02.2023 г. (петък).

           - оглед на актива – всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа до 03.02.2023 г. (петък) срещу документ за закупена тръжна документация.

           - приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 06.02.2023 г. (понеделник).

           Отваряне и класиране на офертите – 07.02.2023 г. (вторник).

 

            За контакти тел.: 0889 824 488

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg