Вход

Регистрация

Търг с явно наддаване за продажба на 40 912 (четиридесет хиляди деветстотин и дванадесет) броя негодни стоманобетонни траверси

30.01.2023

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 20, ал. 4 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 65 от 12.08.2022 г. в сила от 01.09.2022 г.) и в изпълнение на Заповед № З - 146/18.01.2023 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ и Заповед № V-61/25.01.2023 г. на Директора на ЖПС Шумен

                                                          

О Б Я В Я В А

           

            Търг с явно наддаване за продажба на 40 912 (четиридесет хиляди деветстотин и дванадесет) броя негодни стоманобетонни траверси. Натоварването и транспорта са за сметка на купувача.

             Търгът ще се проведе от 10:00 часа на 14.02.2023 г. в гр. Шумен, Гаров площад 1, конферентна зала, при:

            - Начална тръжна цена 40 912,00 лв., без ДДС.

            - Депозит за участие в търга в размер на 4 091,20 лева, платим по банковата сметка на ЖПС Шумен, в ЦКБ АД, IBAN: BG42 CECB 9790 33H1 7008 00, BIС: CECB BGSF, в срок до 16:30 на 10.02.2023 г.

            - Начин на плащане на цената – в лева по банковата сметка на поделението.

            Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:30 часа на 09.02.2023 г., в касата на ЖПС Шумен Административната сграда на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1, срещу невъзвръщаема сума в размер на 120 (сто и двадесет) лева, платими в касата на ЖПС Шумен.

            Оглед се извършва всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 10.02.2023 г., срещу документ за закупена тръжна документация.

           Местоположението на актива е на територията на ЖП Секция Шумен.

           Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16:30 часа на 13.02.2023 г. в деловодството на ЖПС Шумен на адрес: гр. Шумен, Гаров площад 1.

           При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг ще се проведе на 21.02.2023 г. от 10:00 часа в Административната сграда на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1, конферентна зала, при същите тръжни условия със следните срокове:

          - закупуване на тръжна документация – до 16:30 часа на 16.02.2023 г.

          - оглед на актива – всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа до 17.02.2023 г., срещу документ за закупена тръжна документация.

          - депозит за участие в търга в срок до 16:30 часа на 17.02.2023 г.

          - приемане на заявления за участие в търга до 16:30 часа на 20.02.2023 г.

         При неявяване на кандидати за участие в повторния търг, трети такъв ще се проведе на 28.02.2023 г. от 10:00 часа в Административната сграда на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1, в конферентна зала, при същите тръжни условия със следните срокове:

        - закупуване на тръжна документация – до 16:30 часа на 23.02.2023 г.

        - оглед на актива – всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа до 24.02.2023 г., срещу документ за закупена тръжна документация.

        - депозит за участие в търга в срок до 16:30 часа на 24.02.2023 г.

        - приемане на заявления за участие в търга до 16:30 часа на 27.02.2023 г.

        За контакти тел.: 0885224464

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg