Вход

Регистрация

Търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 10447.517.138 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 2 987 (две хиляди деветстотин осемдесет и седем) кв. м, с начин на трайно ползване – за друг поземлен имот за движение и транспорт, ведно с построената в него сграда с идентификатор 10447.517.138.1, със застроена площ от 513 (петстотин и тринадесет) кв. м, двуетажна, масивна, с местонахождение на имота: област Велико Търново, гр. Велико Търново,  Промишлена зона „Дълга лъка”

13.03.2023

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 2 от 23.02.2023 г. на Заместник-министър председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 10447.517.138 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, с площ от 2 987 (две хиляди деветстотин осемдесет и седем) кв. м, с начин на трайно ползване – за друг поземлен имот за движение и транспорт, ведно с построената в него сграда с идентификатор 10447.517.138.1, със застроена площ от 513 (петстотин и тринадесет) кв. м, двуетажна, масивна, с местонахождение на имота: област Велико Търново, гр. Велико Търново,  Промишлена зона „Дълга лъка”.

Търгът ще се проведе на 19 април 2023 г. в сградата на Централно управление на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 300 988,00 (триста хиляди деветстотин осемдесет и осем) лева без ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 150 000,00 (сто и петдесет хиляди) лева, вносим, в срок до 13 април 2023 г.;

            - начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП НКЖИ.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:30 часа на 10 април 2023 г., в стая № 113 на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП НКЖИ – Централно управление, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 13 април 2023 г.

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 13 април 2023 г.

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, до 11 април 2023 г. срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg