Вход

Регистрация

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ железопътно общежитие, намиращо се: област Русе, община Русе, гр. Русе, квартал „Възраждане“, ул. „Тулча“ № 1, в поземлен имот 63427.1.186 по КККР на гр. Русе, включващо: а) сграда с идентификатор 63427.1.186.1 по КККР, със застроена площ 477 кв. м, пететажна сграда, с предназначение: общежитие, представляваща масивна сграда, с разгъната застроена площ 2181 кв. м: етаж I – 477 кв. м, етажи II, III, IV и V - всеки по 426 кв. м, и сутерен със застроена площ 477 кв. м; б) сграда с идентификатор 63427.1.186.2, със застроена площ 113 кв. м, едноетажна сграда и сутерен, със застроена площ 113 кв. м, с предназначение: общежитие.

07.02.2024

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на транспорта и съобщенията

 На основание чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 42, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Решение № 758 от 25 октомври 2023 г. на Министерския съвет за даване на съгласие за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НК „ЖИ“) и Заповед № ПД–19 от 22.01.2024 г. на министъра на транспорта и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ железопътно общежитие, намиращо се: област Русе, община Русе, гр. Русе, квартал „Възраждане“, ул. „Тулча“ № 1, в поземлен имот 63427.1.186 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, одобрени със Заповед № РД-18-91 от 15 декември 2007 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, включващо:

а) сграда с идентификатор 63427.1.186.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, със застроена площ 477 кв. м, пететажна сграда, с предназначение: общежитие, представляваща масивна сграда, с разгъната застроена площ 2181 кв. м: етаж I – 477 кв. м, етажи II, III, IV и V - всеки по 426 кв. м, и сутерен със застроена площ 477 кв. м;

б) сграда с идентификатор 63427.1.186.2, със застроена площ 113 кв. м, едноетажна сграда и сутерен, със застроена площ 113 кв. м, с предназначение: общежитие.

Търгът ще се проведе на 15 март 2024 г. в сградата на Централно управление на НК „ЖИ“, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 1 964 820,00 (един милион деветстотин шестдесет и четири хиляди осемстотин и двадесет) лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 500 000,00 (петстотин хиляди) лева, вносим, в срок до 11 март 2024 г.;

- начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на НК „ЖИ“.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:30 часа на 05 март 2024 г., в стая № 113 на НК „ЖИ“, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжна документация за участие в търга се закупува лично или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно за целта лице, което да е изрично упълномощено да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на НК „ЖИ“ – Централно управление, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 11 март 2024 г.

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако датата на изпращане е не по-късно от 11 март 2024 г.

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 07 март 2024 г. срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg