Вход

Регистрация

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 21498.350.3 по КККР на гр. Добринище, с площ 4 615 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, заедно с построените в имота сгради: сграда с идентификатор 21498.350.3.1, със застроена площ 471 кв. м, двуетажна, с предназначение: сграда за обществено хранене и сграда с идентификатор 21498.350.3.2, със застроена площ 614 кв. м, четириетажна, с предназначение: курортна, туристическа сграда, с местонахождение на имота: област Благоевград, община Банско, гр. Добринище, ул. „Гарата“ № 9, заедно с трайно прикрепените към имота съоръжения

09.02.2024

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на транспорта и съобщенията

 На основание чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 42, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Решение № 759 от 25 октомври 2023 г. на Министерския съвет за даване на съгласие за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НК „ЖИ“) и Заповед № ПД–18 от 22.01.2024 г. на министъра на транспорта и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 21498.350.3 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, одобрени със Заповед РД-18-92 от 15 декември 2007 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, с площ 4 615 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, заедно с построените в имота сгради: сграда с идентификатор 21498.350.3.1, със застроена площ 471 кв. м, двуетажна, с предназначение: сграда за обществено хранене и сграда с идентификатор 21498.350.3.2, със застроена площ 614 кв. м, четириетажна, с предназначение: курортна, туристическа сграда, с местонахождение на имота: област Благоевград, община Банско, гр. Добринище, ул. „Гарата“ № 9, заедно с трайно прикрепените към имота съоръжения: асфалтов път, желязна ограда, местно парно, хидрофорна помпа, два броя разходомери за парното, дизелов агрегат и СОТ система.

Търгът ще се проведе на 18 март 2024 г. в сградата на Централно управление на НК „ЖИ“, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 1 662 802,00 (един милион шестстотин шестдесет и две хиляди осемстотин и два) лева, включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 400 000,00 (четиристотин хиляди) лева, вносим, в срок до 11 март 2024 г.;

- начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на НК „ЖИ“.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:30 часа на 06 март 2024 г., в стая № 113 на НК „ЖИ“, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжна документация за участие в търга се закупува лично или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно за целта лице, което да е изрично упълномощено да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на НК „ЖИ“ – Централно управление, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 11 март 2024 г.

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако датата на изпращане е не по-късно от 11 март 2024 г.

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 11 март 2024 г. срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg