Обезщетения

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойни парични обезщетения, определени в Решение на Министерски съвет № 118 от 20 февруари 2020 год., за отчуждаване на имоти частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на Обект „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово” от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2”, на територията на община Братя Даскалови и община Стара Загора, област Стара Загора

05.06.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” 110,  Булстат 130823243, представлявана от инж. Красимир Папукчийски – Генерален директор

 

на основание чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост, ДП НКЖИ, като инвеститор на Обект „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово” от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2”, на територията на община Братя Даскалови и община Стара Загора, област Стара Загора, УВЕДОМЯВА собствениците на засегнатите имоти, че обезщетенията определени в Решение на МС № 118 от 20 февруари 2020 год., са внесени в банка БНБ.

Началната дата за изплащане на обезщетенията е 08.06.2020 г., след представяне на документи, удостоверяващи правото на собственост върху съответния отчуждаем имот.