Обезщетения

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнати имоти с №№ 65317.26.128, 65317.26.129, 11675.37.126, 65317.24.114, 53850.50.219, 11675.11.109, 48502.57.693, 65317.22.134 и 65317.22.136, за започване на процедура по изплащане на равностойни парични обезщетения, определени в Решение на Министерски съвет № 118 от 20 февруари 2020 год., за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на Обект „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово” от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2”, на територията на община Братя Даскалови и община Стара Загора, област Стара Загора

20.07.2020 г.

 СЪОБЩЕНИЕ

 

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” 110,  Булстат 130823243, представлявана от инж. Красимир Папукчийски – Генерален директор

 

на основание чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост, ДП НКЖИ, като инвеститор на Обект „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово” от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2”, на територията на община Братя Даскалови и община Стара Загора, област Стара Загора, УВЕДОМЯВА собствениците на засегнати имоти с №№ 65317.26.128, 65317.26.129, 11675.37.126, 65317.24.114, 53850.50.219, 11675.11.109, 48502.57.693, 65317.22.134 и 65317.22.136, че обезщетенията определени в Решение на МС № 118 от 20 февруари 2020 год., както и Решение № 221/11.06.2020 г. по дело № 207/2020, Решение № 224/11.06.2020 г. по дело № 213/2020, Решение № 237/17.06.2020 г. по дело № 205/2020, Решение № 230/17.06.2020 г. по дело № 215/2020 и Решение № 265/26.06.2020 г. по дело № 206/2020, по описа за 2020 г. на Административен Съд - Стара Загора, са внесени в банка БНБ.

Началната дата за изплащане на обезщетенията е 20.07.2020 г., след представяне на документи, удостоверяващи правото на собственост върху съответния отчуждаем имот.