Обезщетения

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнати имоти с №№ 81414.14.95, 81414.32.144, 81414.37.733, 81414.26.880, 81414.33.91, 81414.33.142, 81414.34.340, 81414.37.734, 81414.41.245 и 81414.14.83, за започване на процедура по изплащане на равностойни парични обезщетения, определени в Решение на Министерски съвет № 135 от 28 февруари 2020 год., за отчуждаване на имоти частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на Обект „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на община Чирпан, област Стара Загора

20.07.2020 г.

 СЪОБЩЕНИЕ

 

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” 110,  Булстат 130823243, представлявана от инж. Красимир Папукчийски – Генерален директор

 

на основание чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост, ДП НКЖИ, като инвеститор на Обект „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на община Чирпан, област Стара Загора, УВЕДОМЯВА собствениците на засегнати имоти с №№ 81414.14.95, 81414.32.144, 81414.37.733, 81414.26.880, 81414.33.91, 81414.33.142, 81414.34.340, 81414.37.734, 81414.41.245 и 81414.14.83, че обезщетенията определени в Решение на МС № 135 от 28 февруари 2020 год., както и Решение № 218а/12.06.2020 г. по дело № 185/2020, Решение № 270/30.06.2020 г. по дело № 245/2020, Определение № 206/24.06.2020 г. по дело № 298/2020, Определение № 207/24.06.2020 г. по дело № 342/2020 и Определение № 231/07.07.2020 г. по дело № 253/2020, по описа за 2020 г. на Административен Съд - Стара Загора, са внесени в банка БНБ.

Началната дата за изплащане на обезщетенията е 20.07.2020 г., след представяне на документи, удостоверяващи правото на собственост върху съответния отчуждаем имот.