Новини

НКЖИ УЧАСТВА В СЕМИНАР ПО АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ В ЛЮКСЕМБУРГ

16.11.2016 г.

В периода 10-11 ноември 2016 г. в Люксембург се проведе семинар на тема „Актуални въпроси на държавните помощи: Процедури, изпълнение, мониторинг и прозрачност“.

Събитието бе организирано от Европейския институт за публична администрация и беше насочено към служители в публични предприятия и мениджъри на всички нива в централните и местни администрации на страните-членки на ЕС.

Целите на семинара включваха представяне на професионална интерпретация и приложение на процедурните правила в областта на държавните помощи според разпоредбите на новия Процедурен регламент на ЕК № 2015/1589 относно прилагането на чл. 108 от Договора за функциониране на Европийския съюз.

Бяха разгледани въпроси за възстановяване на неправомерно получена държавна помощ, засегнати права на трети страни, приложение на правилата за държавна помощ от Съда на Европейския съюз в Люксембург и практиката на националните съдилища, както и процедурни особености при установяване на незаконосъобразна и/или несъвместима държавна помощ.

Участниците в семинара бяха информирани относно последствията в случай, че Комисията не бъде надлежно нотифицирана относно определена държавна помощ и особено когато последната се окаже несъвместима с правилата на Общностния пазар.

Бяха представени конкретни казуси от практиката на администрацията в Германия при случаи на незаконосъобразни и несъвместими държавни помощи.

Проблематиката на държавните помощи е от особено значение за Европейската комисия през настоящия програмен период и по-специално при изготвяне на формуляри за кандидатстване за финансиране на инфраструктурни проекти по TEN-T мрежата. Това важи в пълна степен и за железопътния сектор. Необходимо е при програмиране на интервенциите, в документацията за финансиране да бъде посочено, че подкрепата от ЕС не представлява държавна помощ, или в случай че има наличие на такава, същата е съвместима с изискванията на Общностното законодателство и попада в някое от допустимите изключения, предмет на специфичните регламенти.

Държавните помощи са под постоянно наблюдение и контрол от страна на ГД „Конкуренция“, независимо от дейността и контрола, упражнявани от ГД „Регионална и урбанистична политика“ в контекста на политиката за сближаване и финансовата подкрепа, предоставяна на страните-членки.

От страна на НКЖИ в събитието се включи Димитър Димитров, ръководител отдел „Програмиране, планиране и развитие на административния капацитет“ в Дирекция СРИП, чието участие се осъществи със средства по проект „По-добри железопътни проекти чрез по-добри познания“, финансиран от ЕК със споразумение МOVE/B4/SUB/2014-705/CEF/PSA2/1/SI2. 714459.

споделете