Новини

НКЖИ приключи рехабилитацията на тягови подстанции Стара Загора и Нова Загора и изграждане на система за телеуправление

31.01.2017 г.

Днес, 31.01.2017 г., се проведе публично събитие във връзка с приключване строителни дейности по обект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Пловдив – Бургас –възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Стара Загора и Нова Загора и изграждане на система за телеуправление на ТПС (тягови подстанции), СП (секционни постове) и СР (секционни разединители) от ЦДЦ (централен диспечерски център) Пловдив” .

На церемонията, която се състоя в района на тягова подстанция Стара Загора,  присъстваха представители на ДП НКЖИ, изпълнителя „ТДВ ИНФРАСТРУКРУРА“ ДЗЗД и други официални гости.

Проект: „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Стара Загора и Нова Загора и изграждане на система за телеуправление на ТПС (тягови подстанции), СП (секционни постове) и СР (секционни разединители) от ЦДЦ (централен диспечерски център) Пловдив“ е част от проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от жп линията Пловдив – Бургас“, който е включен в списъка с основни проекти към Приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси” от Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. Обща стойност на проекта: 595 159 215,69 лева с ДДС, а за обект тягови подстанции - 19 542 587, 24 лева с ДДС.

 

В рамките на рехабилитацията на ТПС Стара Загора и Нова Загора се извърши работно проектиране и изпълнение на строителни, монтажни, пусково-настроечни работи, както и работно проектиране и изграждане на система за телеуправление на ТПС и прилежащите към тях СП, СР във всички гари на железопътната линия Пловдив – Бургас (от гара Михайлово до гара Бургас включително),  в пълния им обем. С успешното приключване на проекта се възстановиха и модернизираха две тягови подстaнции от общо пет, които захранват участъка. Постигна се надеждност за не по-малко от 30 години общ жизнен цикъл, отговарящ на действащите европейски и национални стандарти.

 

 

Обект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Пловдив – Бургас –възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Стара Загора и Нова Загора и изграждане на система за телеуправление на ТПС (тягови подстанции), СП (секционни постове) и СР (секционни разединители) от ЦДЦ (централен диспечерски център) Пловдив” се осъществява със съфинансиране от Кохезионен фонд на ЕС, чрез ОП „Транспорт” 2007 – 2013 г.

споделете