Новини

Отвориха ценови оферти за специализирани обучения в НЖКИ

27.07.2017 г.

Днес, 27.07.2017 г., в 8.30 ч., в сградата на ДП НКЖИ, комисията за разглеждане, оценка и класиране отвори и оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Специализирани обучения за ДП НКЖИ  при управление и изпълнение на дейности по проекти, съфинансирани от ЕСИФ“ по проект  „Техническа помощ за укрепване капацитета на  НКЖИ, като бенефициент по ОПТТИ 2014-2020 год. чрез продължаване на добрите практики, установени през предходния период и включване на нови мерки за достигане на необходимия капацитет за подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол на проекти, съфинансирани със средства на ЕСИФ“

Допуснатите участници и техните оферти, по реда на подаване на документите за участие в процедурата, са както следва:

 • ДЗЗД „Европейски център за обучения“
  • Техническа оценка: 64
  • Предложена цена: 2 059 640,00 лева без ДДС
 • „БЪЛГАРСКА КОНСУЛТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ“ ЕООД
  • Техническа оценка: 100,00
  • Предложена цена: 1 990 650,00 лева без ДДС
 • ОБЕДИНЕНИЕ „ФЕД“
  • Техническа оценка: 85,00
  • Предложена цена: 1 463 131,08 лева без ДДС
споделете