Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ В ДП НКЖИ

25.05.2018 г.

От 25.05.2018г. започва да се прилага нов Общ регламент на Европейския съюз за защита на личните данни – GDPR (ЕС) 2016/679.

Регламентът въвежда по-висока защита на данните, повече права и възможности на физическите лица за контрол на техните данни и нови задължения за администратора на лични данни.

За ДП НКЖИ защитата на личната информация е от голямо значение и Предприятието ни посвещава много усилия, за да осигури тази защита.

ДП НКЖИ е администратор на лични данни и определя целите и средствата за обработка на лични данни с адрес за контакт: гр.София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 110.

За да осигури съответствие с GDPR, ДП НКЖИ ще продължи да прилага технически и организационни мерки за гарантиране на адекватна защита на личните данни.

Ключови термини, използвани във връзка със защита на личните данни на служителите са:

      - „Закон за защита на личните данни“ и Общият регламент за защита на данните на ЕС (GDPR), с които се урежда защитата на личните данни, която ДП НКЖИ е длъжна да спазва. Тези закони налагат задължения за тези, които обработват лични данни (като ДП НКЖИ) и предоставят права на физически лица като субект на данни.

      - “Длъжностно лице за защита на данните“ - служител на ДП НКЖИ  за защита на данните.

      - „Принципи за защита на данните“ означава стандартите, съгласно които личните данни трябва да бъдат обработвани.

ДП НКЖИ използва личните данни основно за:

  • Изпълнение на задълженията ни във връзка с наемане на работна сила от ДП НКЖИ, във връзка с назначаването, осигуряването и проверка на справки, управлението на работата на персонала, професионалното развитие, заплатите, пенсионното администриране.
  • Обработка, необходима за изпълнение на задълженията и специфичните права на ДП НКЖИ в областта на трудовото право и социалното осигуряване.
  • Предотвратяване и разкриване на нарушения на закона, залавяне и преследване на нарушители (включително чрез използване на видеонаблюдение).
  • Всяка друга цел, която е свързана с горепосочените цели или по друг начин с ДП НКЖИ.
  • Обработката се отнася до лични данни, които явно са оповестени от субекта на данните.

Важно е ДП НКЖИ да поддържа точни и актуални лични данни за Вас.

Моля, уведомете, ако искате да коригирате или ако се налага да актуализирате личните си данни.

Имате право да поискате копие от личните Ви данни, съхранявани от ДП НКЖИ. 

За да отговорим напълно на новите изисквания на европейския регламент, ДП НКЖИ работи по изготвянето на политика за защита на личните данни.

Длъжностно лице за защита на лични данни:

Любомир Панайотов Тодоров – Ръководител отдел КИВС, той и служител по сигурността на информация.

телефон: 02/932 24 04

e-mail:  lubomir.todorov@rail-infra.bg

 

споделете