Новини

Отвориха ценовите оферти за проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир – Гюешево – граница с Република Македония“

11.04.2019 г.

На 11 април 2019 г. в сградата на ДП НКЖИ комисията за разглеждане, оценка и класиране оповести ценовите оферти на допуснатите до този етап на процедурата участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия Радомир – Гюешево – Граница с Република Македония“ (Република Северна Македония).

Допуснатите участници и техните оферти, по реда на подаване на документите за участие в процедурата, са както следва:

 

За Обособена позиция 1: „Оптимизация и актуализация на предпроектни проучвания и идеен проект за модернизация на железопътния участък Радомир – Гюешево, идейно проектиране за железопътния участък Гюешево – граница с Република Македония и изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътните участъци Радомир – Гюешево и Гюешево – граница с Р. Македония”:

 

  1. Обединение „ИНФРА – СВЕКО“ ДЗЗД

        Техническа оценка: 58,14 т.

        Предложена цена: 15 972 700 лева без ДДС

 

  1. ДЗЗД „ЕВРОТРАНСПРОЕКТ – ТРАНСГЕО“

        Техническа оценка: 60 т.

        Предложена цена: 13 285 000 лева без ДДС

 

  1. Консорциум „НЕТ ИКюИ“

       Техническа оценка: 58,70 т.

       Предложена цена: 13 496 111 лева без ДДС

 

За Обособена позиция 2: „Актуализация на Подробна програма за модернизация и на Стратегията за провеждане на тръжни процедури, и изготвяне на Документация за кандидатстване за финансиране на строителството на железопътните участъци Радомир – Гюешево и Гюешево – граница с Р. Македония”:

  1. Консорциум „НЕТ ИКюИ“

    Предложена цена: 152 000 лева без ДДС

 

Проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир – Гюешево – граница с Република Македония“ се финансира по Приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Транс-европейска транспортна мрежа“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

Проектът е продължение на техническата помощ, реализирана с финансовата подкрепа на ЕС чрез предприсъединителната програма ИСПА. Целта на настоящия проект е оптимизиране на резултатите от подготвения проект по ИСПА чрез актуализиране на параметрите и стойностите на идейния проект за жп участъка Радомир – Гюешево и постигане на проектна готовност (технически проект, съгласувания, одобрения, разрешения и др.) за строителство на модернизацията на железопътните участъци София – Перник – Радомир, Радомир – Гюешево и Гюешево – граница с Република Северна Македония.

споделете