Новини

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА заемане на позицията: ЗАМЕСТНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР/СТРАТЕГИЯ И АДМИНИСТРАЦИЯ

26.11.2019 г.

 1. Място на работа - Административна сграда на Централно управление на ДП НКЖИ.
 2. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Ръководи, координира и контролира дейността на дирекции: „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти”, „Обществени поръчки и административно обслужване”, „Бюджет, финанси и информационни системи”; Звената за подготовка, управление и изпълнение на проекти в ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура”. Организира, ръководи и контролира цялостната дейност по разработването на единна стратегия за развитието на железопътната инфраструктура и инвестиционната политика на компанията, програмите и плановете за реализацията им, внедряване на нови технологии в управленските и производствени процеси и управлението на инфраструктурните проекти с национално и европейско финансиране. Замества Генералния директор на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” в негово отсъствие.
 3. Изисквания към кандидатите:

Образование: висше, образователно-квалификационна степен „магистър“ – икономист по: „Управление на международни проекти“, „Бизнес икономика“, „Бизнес анализи и проекти“, „Икономика на транспорта“, „Интелигентни транспортни системи“, „Международни икономически отношения“, „Корпоративни стратегии и дигитални трансформации“, „Бизнес администрация“, „Макроикономика“, „Международни отношения“ или инженер по: „Транспортно строителство“; „Електроенергетика и електрообзавеждане“; „Комуникационна и осигурителна техника“.

Професионален опит и управленски умения: минимум 5 години в областта на управление на инфраструктурни проекти, финансирани с европейски средства. Като предимство ще се счита опит по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) за железопътни проекти.

Опит на ръководна длъжност;

Владеене на чужд език – изисква се писмено и говоримо владеене на английски език – минимум В2. Технически английски език и владеенето на втори език ще се считат за предимство.

Компютърни умения и компетенции: Мicrosoft Office, Internet и Power Point.

Допълнителни умения и квалификации: свързани с управление на проекти по европейски фондове.

Длъжностната характеристика за длъжността е на разположение на кандидатите за запознаване в сектор „Администриране на персонала” към Отдел „Управление на човешките ресурси”, намиращ се в сградата на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” – Централно управление, с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110, етаж 3, стая 317.

Кандидатите трябва да представят следните ДОКУМЕНТИ:

 1. Писмено заявление – свободна форма;
 2. Автобиография (СV);
 3. Мотивационно писмо;
 4. Копие от диплома за завършено образование и документ за владеене на английски език;
 5. Копия от документи удостоверяващи допълнителни квалификации, владеене на втори чужд език и технически английски език;
 6. Копие от документи, удостоверяващи придобит трудов стаж и професионален опит (трудова книжка; служебна книжка; образец УП-3);
 7. Медицинско свидетелство за работа;
 8. Свидетелство, заверено от психодиспансер;
 9. Свидетелство за съдимост.
 10. Референции от предишен работодател – по преценка на кандидата.

 

Документите се внасят или изпращат по пощата в деловодството на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” до Генералния директор на адрес:

 

ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” – Централно управление

бул. „Кн. Мария Луиза” № 110

гр. София - 1233

Срокът за подаване на документите е 1 месец от датата на публикуване на настоящото обявление в централния печат, интернет страницата на предприятието, JOBS.BG и JobTiger.

Конкурсът ще се проведе въз основа на подадените документи и събеседване, свързано с визията на кандидатите за изпълнение на трудовите функции за длъжността и изпълнение стратегията на Компанията

На недопуснатите кандидати ще бъде съобщено писмено.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати ще бъде обявен в сайта на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” www.rail-infra.bg. Същите следва да представят визията си в писмен формат (максимум 10 страници, А4) до 3 дни преди обявената дата за събеседване, чрез деловодството на ДП НКЖИ.

Класирането на успешно издържалите конкурса кандидати ще бъде обявено на сайта на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” www.rail-infra.bg.

споделете