Новини

Отвориха ценовите оферти за Обособена позиция 2: „Модернизация на железопътната отсечка от км 42+200 до км 62+400“, част от проект „Модернизация на жп участък Елин Пелин-Костенец“

14.02.2020 г.

Днес, 14.02.2020 г., в 10,00 часа, в сградата ДП НКЖИ, комисията за разглеждане и оценка на подадените оферти за участие и класиране на участниците отвори ценовите оферти на допуснатите участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Модернизация на железопътен участък Елин Пелин – Костенец, по обособени позиции“, за Обособена позиция 2: „Модернизация на железопътната отсечка от км 42+200 до км 62+400“, съобразно мотивите на Решение № 13868/17.10.2019 г. по адм. дело № 6711/2019 на Върховния административен съд (ВАС).

Оценките на офертите на допуснатите до този етап участници по показателя ПТ2 Техническа оценка от обявения критерий за определяне на икономически най-изгодната оферта оптимално съотношение качество/цена, по методиката за определяне на комплексната оценка на офертите разписана в раздел V.2. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ от документацията за участие, за Обособена позиция 2, са както следва:

  • КОНСОРЦИУМ „САЛЧЕФ – ГИГАСТРОЙ“ - 28,01 точки;
  • ТРАКЦИЯ ПРКиИ С.А. – 18,87 точки;
  • „ЕВРО ПЪТ“ ДЗЗД – 30,97 точки.

Предложена цена от участника „ЕВРО ПЪТ“ ДЗЗД: 113 609 830, 15 лв. без ДДС.

Изпълнението на договора за модернизация на железопътна отсечка от км 42+200 до км 62+400 включва два основни етапа: изготвяне на технически и работни проекти и строителство. В обхвата на проекта са спирка Веринско, гара Ихтиман и спирка Стамболово. Строителството включва нови железен път, контактна мрежа, системи и съоръжения на външно електро-захранване и външно осветление на гаровите райони, както и изграждане на системи за видео наблюдение и пътнически информационни системи. Гара Ихтиман ще бъде оборудвана с МКЦ. Ще бъдат изградени и 4 бр. надлези, 3 бр. мостове, 39 бр. водостоци, както и шумозащитни съоръжения с приблизителна дължина 448 м и отводнителни съоръжения. От двете страни на железопътната отсечка ще бъде поставена ограда за възпрепятстване преминаването през жп линия, в гарите и междугарията.

Строителството на жп участък Елин Пелин-Костенец, част от проект „Модернизация на жп линия София-Пловдив“ се осъществява със съфинансиране от Кохезионния фонд, чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

споделете