Новини

НКЖИ ще изпълни три проекта от Националния план за възстановяване и устойчивост

09.02.2021 г.

Днес, 09.02.2021 г., се проведе онлайн Кръгла маса за експертно обсъждане и изпълнение на „Национален план за възстановяване и устойчивост“ (НПВУ). Събитието бе организирано от Асоциация по железопътна сигнализация, автоматика, комуникации и индустрия (RASTIA) в партньорство с Българска търговско-промишлена палата и Конфедерация на труда „Подкрепа“.

В него взеха участие представители на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“, представяйки проекти на предприятието, заложени в програмата за възстановяване и устойчивост. Предложените проекти на НКЖИ допринасят за изпълнението на целите, заложени по компонент “Транспортна свързаност” в Трети стълб „Свързана България“ на НПВУ - намаляване на вредните емисии на транспортния сектор чрез инвестиции в модернизацията и цифровизацията на железопътния сегмент, принос към зеления и цифров преход, повишаване на безопасността на превозите, повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на районите на страната.

Проект №1 „Цифровизация в железопътния транспорт чрез модернизация на системите за безопасност и енергийната ефективност по жп направления от основната и широко обхватната TEN-T мрежа“

Подобряване качеството на услугите на железопътния транспорт чрез контрол на експлоатационните параметри и повишаване на сигурността, надеждността и безопасността на транспортните операции. Проектът предвижда и система за мониторинг и контрол на влаковете, автоматизиран единен хъб за управление на информацията в НКЖИ, фотоволтаични централи за производство на ток в района на гарите, LED осветление за 120 жп гари и спирки, оптична кабелна мрежа и цифрова телекомуникационна апаратура в участъка София – Карлово – Филипово.

  • Включва: 12 обекта в обхвата на проекта
  • Стойност: 267 705 000 лв. без ДДС
  • Период на изпълнение: 2021 – 2026 г.

Проект №2 „Преустройство и рехабилитация на ключови гарови комплекси и изграждане на интермодален терминал – Горна Оряховица“

Подобряване качеството на жп инфраструктурата и нарастване дела на жп транспорта, което ще подобри компонентите и факторите на околната среда. Укрепване потенциала за растеж на районите, в които са разположени отделните обекти от проекта, което е предпоставка за намаляване на междурегионалните различия. В проекта е заложено преустройство и рехабилитация на ключовите гарови комплекси Мездра, Червен бряг, Илиянци, Враца, Левски, Горна Оряховица, Варна и Филипово

  • Включва: 3 обекта в обхвата на проекта
  • Стойност: 78 664 000 лв. без ДДС
  • Период на изпълнение: 2021 – 2025 г.

Проект №3 „Модернизация на тягови подстанции и секционни постове по протежение на основната и широко обхватната TEN-T мрежа, с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA“

Проектът предвижда модернизация на 20 тягови подстанции и 51 секционни постове по TEN-T мрежата с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA

  • Включва: 3 обекта в обхвата на проекта
  • Стойност: 273 200 000 лв. без ДДС
  • Период на изпълнение: 2021 – 2026 г.

     

споделете