Съобщения

„Техническа помощ за укрепване капацитета на НКЖИ като бенефициент по ОПТТИ 2014-2020 год. чрез продължаване на добрите практики"

30.10.2017 г.

Към 31/10/2017 г. физическото изпълнение на проекта възлиза на 45 %, а финансовият напредък – на 42 %.

Статус на процедурите за възлагане на обществени поръчки по отделните компоненти и сключените договори:

-          Проведена е открита процедура за „Извършване на строително-монтажни дейности, необходими за обновяването и реорганизацията на 5-ия етаж на административна сграда, находящ се на бул. „Кн. Мария Луиза“ № 110“, след което е сключен договор. Дейностите са изпълнени и договорът е приключен успешно.

-          Проведена е открита процедура за доставка и монтаж на офис обзавеждане, след което е сключен договор. Доставките са изпълнени и договорът е приключен успешно.

-          Проведена е открита процедура за доставка и монтаж на офис електроуреди, след което е сключен договор. Доставките са изпълнени и договорът е приключен успешно.

-          Проведени са две открити процедури за избор на изпълнители за доставки на консумативи. Сключени са 3 договора, от които 1 е приключен. По график се извършват периодични доставки на материали и консумативи по останалите договори.

-          Сключен е договор за осигуряване на информация и публичност по проекта. Изработени и доставени са информационни, рекламни и брандирани материали. Монтирани са 2 постоянни обяснителни табели. По договора предстои провеждане на публични събития.

-          Подписани са 4 договора за предоставяне на специфична експертиза, 3 от които са приключени успешно. При необходимост, ще бъдат сключвани и други подобни договори.

-          Проведена е открита процедура за избор на изпълнител за предоставяне на „Специализирани обучения за НКЖИ при управление и изпълнение на дейности по проекти, съфинансирани от ЕСИФ“. След обжалване пред КЗК, предстои подписване на договор с избрания от тръжната комисия изпълнител и реализация на заложените дейности в детайлната програма за обучения.

-          Проведена е открита процедура за избор на изпълнител за „Доставка на ново компютърно и периферно оборудване, комуникационно и друго електронно оборудване, по четири обособени позиции“.  Решението на възложителя по една от позициите за доставка на компютърно оборудване се обжалва пред КЗК. По 2 от позициите - за доставка на периферно оборудване и за доставка на електронно оборудване предстои подписване на договори, а за една позиция относно доставка на комуникационно оборудване е в ход процедура за избор на изпълнител с пряко договаряне без обявление, тъй като първоначално не беше получена нито една оферта.

 

Успешно се изпълняват и компонентите, свързани с осигуряване на финансов ресурс за възнаграждения и осигуровки на служителите в Дирекция СРИП и за провеждане на проверки на място и командировки на служители от Дирекцията.

Предстои провеждане на публични събития, свързани с изпълнението на проекта и предоставяне на информация относно приноса на Общността за постигане на заложените цели и резултати в синхрон със стратегията на Програмата.

споделете