Съобщения

„Техническа помощ за укрепване капацитета на НКЖИ като бенефициент по ОПТТИ 2014-2020 год. чрез продължаване на добрите практики"

09.01.2018 г.

Към 31/12/2017 г. физическото изпълнение на проекта възлиза на 49 %, а финансовият напредък - на 48 %. Към тази дата всички процедури за възлагане на обществени поръчки са завършени успешно.

Финализирана е открита процедура за избор на изпълнител за „Доставка на ново компютърно и периферно оборудване, комуникационно и друго електронно оборудване, по четири обособени позиции“. Обжалваното пред КЗК решение на Възложителя по една от позициите за доставка на компютърно оборудване е потвърдено в полза на НКЖИ; решението на КЗК не е обжалвано повторно пред ВАС и е влязло в сила. Подготвят се документи за сключване на договор с избрания Изпълнител. По останалите 3 позиции доставките са извършени и изпълнението е приключило.

Към 31/12/2017 г. са финализирани успешно и действащите договори за предоставяне на специфична експертиза.

По график се извършват периодични доставки на материали и консумативи по два от сключените договори.

От началото на м. декември 2017 г. е в ход изпълнението на договора за предоставяне на специализирани обучения за НКЖИ при управление и изпълнение на дейности по проекти, финансирани от ЕСИФ.

Продължава успешното изпълнение и на компонентите, свързани с осигуряване на финансов ресурс за възнаграждения и осигуровки на служителите в Дирекция СРИП и за провеждане на проверки на място и командировки на служители от Дирекцията.

Предстои организиране на публични събития, свързани с изпълнението на проекта и предоставяне на информация относно приноса на Общността за постигане на заложените цели и резултати в синхрон със стратегията на Програмата. 

споделете