Съобщения

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРОЕКТ BG16M1OP001-5.001-0002

23.04.2018 г.

На 27/03/2018 г. в сградата на Централното управление на НКЖИ се проведе информационен ден, свързан с междинното изпълнение и постигнатите резултати по проект BG16M1OP001-5.001-0002 „Техническа помощ за укрепване капацитета на НКЖИ като бенефициент по ОПТТИ 2014-2020 год. чрез продължаване на добрите практики, установени през предходния период и включване на нови мерки за достигане на необходимия капацитет за подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол на проекти, финансирани със средства на ЕСИФ“.

Събитието се организира в контекста на Дейност 4 – „Информация и публичност“ и беше насочено към служителите в структурите в НКЖИ с цел запознаване с историята на проекта и статуса на отделните му компоненти към 01/03/2018 г. В него участваха всички членове на ЕУП и голяма част от останалите експерти, допринесли за реализацията на отделните компоненти.

В изнесената от ръководителя на проекта презентация участниците бяха запознати с факта, че към настоящия момент изпълнението е повече от задоволително и постигнатите резултати са най-добрият аргумент в тази насока. Към 01/03/2018 г. финансовият и физическият напредък възлизат на 55 %.

Проведени са различни дискусии и преговори с Управляващия орган, в резултат на които е постигнато разбиране и подкрепа от тяхна страна в полза на интересите на Бенефициента.

Всички тръжни процедури са проведени и завършени успешно. Някои от тях са били прекратени и обявени повторно. Други са били обжалвани, но КЗК е отсъдил в полза на Възложителя. Всички договори са сключени, голяма част са изпълнени, а останалите са в процес на изпълнение. Досега няма нито един компонент, поставен под риск или да има съмнение за успешното му изпълнение.

До края на срока на договора за безвъзмездна финансова помощ 30/11/2019 г. предстои изпълнение на активните компоненти за обучения, доставка на канцеларски материали, командировки, месечни възнаграждения, осигуровки и предоставяне на специфична експертиза.

споделете